Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Beslut av Fortnox årsstämma

15:30 / 24 March 2014 Fortnox Press release

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2013, utdelning 0,12 kr och den 27 mars som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s den 1 april 2014.  Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Johansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet valdes Leif Johansson till ny styrelseordförande.

 

Val av revisorer

Åke Andersson, Ernst & Young och Victoria Rodin, Andersson & Co omvaldes till revisorer.

 

Arvode

Årsstämman beslutade att höja arvodet till styrelsen år 2014 och att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med fyra prisbasbelopp, motsvarande 177 600 kr och till styrelsens ordförande med åtta prisbasbelopp, motsvarande 355 200 kr.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelse­ledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd faktura.

 

VD:s redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Jens Collskog för utvecklingen under verksamhetsåret 2013 samt inledningen på 2014:

”Under 2013 har vi genomfört omfattande satsningar inom såväl produktutveckling som marknad. Den första versionen av vår nya moderna programplattform, F3, lanserades i december och ytterligare uppgraderingar sker kontinuerligt under 2014. På marknadssidan har vi inlett nya samarbeten med bland annat skolor och andra utbildningsarrangörer, organisationer som UF (Ung Företagsamhet) och Nyföretagarcentrum, samt fördjupade samarbeten med partners av olika slag. Vi kommer under 2014 att nå vår marknad via fler kanaler och större kontaktytor samt med ett bättre och mer heltäckande erbjudande än någonsin tidigare.”

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox  på telefon 0733-63 23 00  jens.collskog@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/