Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Beslut av Fortnox årsstämma

08:00 / 11 March 2015 Fortnox Press release

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­ och balansräkningar för 2014, utdelning 0,13 kr och den 12 mars som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s den 17 mars 2015. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 

 

Val av styrelse

Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Johansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Leif Johansson omvaldes som styrelseordförande.

 

Val av revisorer

Revisionsbolagen Ernst & Young och Andersson & Co valdes som revisorer. Huvudansvarig revisor från Ernst & Young kommer att vara den auktoriserade revisorn Åke Andersson och huvudansvarig revisor från Andersson & Co kommer att vara den auktoriserade revisorn Victoria Rodin.

 

 Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen år 2015 och att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med fyra prisbasbelopp, motsvarande 178 000 kr och till styrelsens ordförande med åtta prisbasbelopp, motsvarande 356 000 kr. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas. 

Årsstämman beslutade att 10 000 kr utgår i arvode till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd faktura.

 

VD:s redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Sara Arildsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2014 samt inledningen på 2015:

”Under 2014 har vi fortsatt med omfattande satsningar inom såväl produktutveckling som marknad. Vår nya programplattform är uppgraderad för drygt 60% av våra befintliga kunder. Under 2015 fortsätter konverteringen till den nya programplattformen. På marknadssidan har vi inlett samarbete med Riksidrottsförbundet. Det sker en fortsatt satsning på skolor och utbildningar, bland annat genom Gleerups läromedel och organisationer som UF (Ung Företagsamhet).  Under slutet av 2014 lanserades Fortnox reskontraservice i regi av Fortnox dotterbolag, Nox Finans. Under 2015 görs fortsatta betydande investeringar i Nox Finans. ”

 

För ytterligare information kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox på telefon 0708-63 30 39 sara.arildsson@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/