Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Information till Fortnox aktieägare

14:15 / 25 April 2016 Fortnox Press release

Aktieägare i Fortnox AB (publ) som har accepterat Visma A/S offentliga uppköpserbjudande äger fortfarande rätt att rösta för sina aktier på de två kommande bolagsstämmorna i bolaget den 4 maj 2016 respektive den 13 maj 2016

Den 22 april 2016 förlängde Visma acceptfristen i sitt erbjudande till aktieägarna i Fortnox till den 20 maj 2016 till följd av en förlängd prövning av erbjudandet vid Konkurrensverket. Eftersom Vismas erbjudande inte har förklarats ovillkorat, utan förlängts på oförändrade villkor, har aktieägare i Fortnox som accepterat erbjudandet rätt att delta och rösta för sina aktier vid den extra bolagsstämman den 4 maj respektive årsstämman den 13 maj 2016.

Ägare som önskar delta i dessa bolagsstämmor måste anmäla sin avsikt att delta på det sätt som framgår av kallelserna till dessa stämmor. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också på sedvanligt sätt, i god tid före avstämningsdagen för deltagande i dessa stämmor, kontakta sina respektive förvaltare för att låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För ytterligare information hänvisas till kallelserna till respektive bolagsstämma:

Extra bolagsstämma, 4 maj 2016

Årsstämma, 13 maj 2016

 

För ytterligare information kontakta:

Karin Korpe, Vice VD Fortnox, 073-366 04 00, karin.korpe@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/