Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

08:30 / 22 August 2018 Fortnox Press release

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 24,7 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten uppgick till 127 kr per den 30 juni, jämfört med 118 kr samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade antalet kunder med 13 000 nya företag till totalt 233 000 kunder. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Fler kunder och högre månadsintäkter per kund indikerar att tillväxtstrategin är framgångsrik. I Sverige finns nära 800 000 företag med upp till 20 anställda, vilket är vår huvudsakliga marknad. 233 000 av dem är våra kunder, säger Nils Carlsson, Fortnox VD.

Fortnox redovisar ytterligare ett starkt kvartal, som ligger något över koncernens finansiella mål om tillväxt och rörelsemarginal. Koncernens nettoomsättning ökade till 89,8 Mkr, jämfört med 63,7 Mkr samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, jämfört med 13,0 Mkr samma period föregående år. Det innebar att rörelsemarginalen ökade från 20,4 procent till 24,7 procent, jämfört med samma period föregående år.

Moderbolaget hade en fortsatt stark utveckling under andra kvartalet, med en rörelsemarginal om 28,7 procent. Även Fortnox Finans visade en lönsam tillväxt. Dotterbolaget har ett tydligt fokus på tillväxt genom att erbjuda finansiella tjänster till Fortnox kundbas. Nettoomsättningen har fortsatt att öka. Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 procent, jämfört med 2,3 procent samma period föregående år.

Under andra kvartalet ökade kundstocken med 13 000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 233 000 kunder per den 30 juni 2018. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 180 000 kunder. Intäkterna per kund har även under andra kvartalet utvecklats positivt. Per den 30 juni 2018 var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 127 kr, jämfört med 118 kr samma period föregående år.

För att möta kundtillväxten och den ökande efterfrågan på molntjänster för småföretagare ökade Fortnox personalstyrkan. Per den 30 juni hade koncernen totalt 235 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 14,6 procent jämfört med samma period föregående år då koncernen hade 205 medarbetare. Fortnox har behov att rekrytera ytterligare medarbetare.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen andra kvartalet 2018 (samma period föregående år).
  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr (63,7 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr (13,0 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 procent (20,4 procent).
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 28,7 procent (23,2 procent).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,0 Mkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kr (0,17 kr).

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/