Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Starkt resultat för Fortnox 2018

08:30 / 13 February 2019 Fortnox Press release

2018 blev ett mycket starkt år för Fortnox med god utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade under året med 37,5 procent till 374,4 Mkr, jämfört med 272,3 Mkr föregående år. Rörelseresultatet ökade från 62,7 Mkr till 102,1 Mkr och rörelsemarginalen för helåret blev 27,3 procent. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 28,7 Mkr.

Fortnox överträffar därmed sina långsiktiga finansiella mål om minst 25 procents tillväxt och minst 20 procents rörelsemarginal på årsbasis. Tillväxten är en effekt av ökad efterfrågan och hög kundtillströmning. Under fjärde kvartalet valde 13 000 nya kunder att börja använda Fortnox molnbaserade program. Det innebär att Fortnox vid årets slut hade 257 000 kunder, jämfört med 203 000 kunder 31 december 2017. 

- Det är en mycket glädjande utveckling att allt fler inser fördelarna med molnbaserade produkter. Det är en stabil utveckling som har hållit i sig över tid, och utifrån våra bedömningar kommer allt fler av Sveriges småföretagare gå över till molnbaserade lösningar, säger Nils Carlsson, VD Fortnox. 

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 38,3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 107,2 Mkr. Rörelsemarginalen var 26,7 procent. 

Förutom flera nyheter inom kärnområdena bokföring och fakturering har också dotterbolagen Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar under året kunnat erbjuda nya produkter. Därmed har koncernen byggt ett allt mer komplett erbjudande till kunden kring hela den ekonomiska administrationen, i en och samma plattform. 

- Med teknisk spets i absolut framkant bygger vi en helhetslösning för Sveriges småföretagare. Genom allt mer automatiserade program frigörs tid för deras kärnverksamhet; en nyckelfaktor för små företag. Vår strategi för fortsatt tillväxt är rätt, och det bekräftas av kundernas efterfrågan, säger Nils Carlsson. 

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2018 (jämfört med föregående år). 
 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,5 procent till 374,4 Mkr (272,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 102,1 Mkr (62,7 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27,3 procent (23,0 procent).
 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 30,3 procent (24,2 procent).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 78,9 Mkr (48,8 Mkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,32 kr (0,82 kr).
 • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,35 kr (0,25).
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år).  
 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 38,3 procent till 107,2 Mkr (77,5 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,7 Mkr (12,1 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 26,7 procent (15,6 procent).
 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 29,6 procent (14,9 procent).
 • Under fjärde kvartalet föregående år belastades rörelseresultatet med nedskrivningar av egenupparbetade immateriella tillgångar samt kostnader för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram. Exklusive dessa uppgick rörelsemarginalen i koncernen till 25,6 procent och moderbolagets rörelsemarginal till 26,9 procent samma period föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 22,8 Mkr (9,4 Mkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,38 kr (0,16 kr).

 Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.30 CET. 

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/