Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Årsstämmokommuniké - G5 Entertainment AB (publ)

07:59 / 8 June 2011 G5 Entertainment Press release

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 7 juni 2011.

Till ordförande vid stämman valdes Johan Wrang. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2010 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2010. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Ein Stadalninkas och Vlad Suglobov samt Johan Wrang. Stämman utsåg Johan Wrang till styrelsens ordförande samt beslutade att ej anställda styrelseledamöter skall ersättas med 60 tkr.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 741 957 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen: 3 §: beslutad lydelse Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av/för elektroniska spel, äga och förvalt andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

9 §: beslutad lydelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning, Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse har skett.

Samtliga beslut var enhälliga

För ytterligare information kontakta mailto:

Om G5 Entertainment AB (publ) G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF