Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Delårsrapport, januari-september 2012

08:19 / 15 November 2012 G5 Entertainment Press release

 

 • Koncernens intäkter för perioden är 60 239 tkr - en uppgång med 93 procent jämfört med 31 207 tkr för samma period 2011. Det är i linje med prognosen på 60 mnkr som presenterats tidigare.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgår till 16 224 tkr, vilket är 47 procent bättre än 11 026 tkr för motsvarande period 2011. Resultatet är i nivå med den prognos på 16 mnkr som lämnats tidigare. Vinsten per aktie för perioden är 1.66 kronor.
 • Koncernen hade ett positivt kassaflöde på 1 635 tkr under perioden. Kassareserverna uppgick till 19 156 tkr den 30 september 2012.
 • Den 30 september 2012 var koncernens omsättningstillgångar 35 600 tkr. Kortfristiga skulder: 13 796 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 21 804 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 2.58. Koncernen har inga långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • För drygt ett år sedan satte ledningen upp ett mål för 2012; en omsättning på 87 mnkr och ett rörelseresultat på 30 mnkr. Samtidigt underströk man att det är ett framåtblickande uttalande och att det faktiska resultatet kan bli både bättre och sämre än så. G5 har en stark uppsättning spel för lansering under fjärde kvartalet 2012. Beroende på hur bra det går för spelen kan det faktiska resultatet alltså bli såväl högre som lägre än siffrorna ovan.
 • Målet är att G5 på sikt ska omsätta 300 mnkr per år med ett rörelseresultat på 100 mnkr. G5 siktar också på att bibehålla bolagets långsiktiga genomsnittliga omsättningstillväxt på historiska nivåer.
 • G5 fortsätter att satsa kraftfullt på lång sikt och behåller balansen mellan lönsamhet, kassaflöde och investeringar i långsiktig tillväxt. Kapitalanskaffningen på 12,5 mnkr i augusti 2011 har satsats i nya spelprojekt - både på licens från tredjepartsstudior och internt utvecklade av företaget. I takt med att dessa projekt färdigställs ska avräkningsbara royaltyförskott och kontraktsbetalningar regleras i väntan på att spelen lanseras. Mot bakgrund av en ökad omsättning i företaget kontrollerar man kassaflödet genom att öka och minska investeringarna i nya spel. G5 ämnar fortsätta att investera aktivt och låter eventuellt kassaflödet vara negativt under de närmaste två kvartalen, för att sedan återgå till ett positivt kassaflöde med hjälp av ökade intäkter från nya spellanseringar.
 • Under tredje kvartalet lanserade företaget ett antal nya casualspel för iOS, Mac, Google Play, Kindle Fire och Nook.
 • G5:s framgångsrika gratisspel Virtual City Playground var kvartalets klarast lysande stjärna. Spelet har legat på tio-i-topp-listorna i kategorin Grossing Game för Ipad i mer än 100 länder. I juli 2012, elva månader efter lanseringen i augusti 2011, satte det nytt rekord i månadsomsättning. Och under delar av kvartalet svarade det för över 30 procent av bolagets omsättning. Det här belyser både den stora potentialen i gratisspelen och deras utökade livslängd. G5 håller på att utveckla ett antal nya gratisspel som ska lanseras före utgången av 2012 och under 2013.
 • Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

 Viktiga händelser efter periodens slut

 • G5 fortsatte att släppa flera spel varje vecka i oktober och november. Till de spel som kom ut efter tredje kvartalets slut hör Whisper of Fear, Build-a-lot 3, Magician's Handbook II, Pilot Brothers och många andra spel för iOS, Mac, Google Play, Kindle Fire och Nook.
 • Förutom att man har en rad casualspel i pipeline för lansering under slutet av 2012 och 2013 utvecklar man även en rad gratisspel som släpps i år och under nästa år. Tanken är också att addera ytterligare gratisspel till G5:s portfölj. G5 har nu kontraktsbaserade samarbeten med drygt 80 spelutvecklingsstudior runtom i världen. Dessa utvecklar casual- och gratisspel som G5 publicerar utöver de spel som utvecklas internt.
 • Den extra bolagsstämman som hölls den 31 oktober 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 160 000 teckningsoptioner i syfte att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta som mest 16 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5 under perioden 1 november 2012 till 14 november 2012. Teckningsoptionerna kan nyttjas först efter tre år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier emitteras (med förbehåll för eventuell omräkning) inom tre år från nu. Det motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för bolagets vd.
 • Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 75 miljoner.Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto: G5 Entertainment AB (publ)G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

 

G5 Entertainment

Show as PDF