Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kommuniké från extra bolagsstämma i G5 Entertainment

10:43 / 1 November 2012 G5 Entertainment Press release

Följande beslut fattades vid G5 Entertainment AB:s (G5) extra bolagsstämma den 31 oktober 2012.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens beslut om emission av högst 160 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 16 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 16 000 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.

För fullständiga detaljer avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.g5e.se/corporate

För ytterligare information kontakta:

För ytterligare information kontakta: mailto:

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF