Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

07:55 / 22 May 2012 G5 Entertainment Press release

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2012 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Engelbrektsplan.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2012,

dels  senast onsdagen den 13 juni 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post mailto:, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 juni 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av ordförande vid stämman 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 14. Avslutande av stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkten 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. måndagen den 4 juni 2012 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Punkt 9b. Disposition av Bolagets resultat Styrelsen föreslår att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkterna 3, 9-12. Val av styrelse m.m.

  • Till ordförande på årsstämman föreslås Johan Wrang.
  • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.
  • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 60000 kr till styrelsens ordförande och 60000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Liksom tidigare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Vladislav Suglobov, Ein Stadalninkas, Peter Benson, Jeffrey Rose och Johan Wrang. Till styrelsens ordförande föreslås Johan Wrang.Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissionStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 800 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 80 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning skall kunna ske genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning.Stockholm i maj 2012StyrelsenMer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto:

G5 Entertainment

Show as PDF