Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Bokslutskommuniké, januari-december 2012

08:27 / 25 February 2013 G5 Entertainment Press release

PRESSRELEASE 2013-02-25

 • Koncernens intäkter för perioden är 80 928 tkr, en uppgång med 74 procent jämfört med 46 611 tkr för samma period 2011. Detta är i linje med den prognos som presenterats tidigare på 80 mnkr.
 • Periodens rörelseresultat är 25 804 tkr, en ökning med 46 procent från 17 666 tkr för motsvarande period 2011. Detta överensstämmer med den prognos som lämnats tidigare på 25 mnkr. Vinsten per aktie är 2.77 kronor.
 • Under perioden hade koncernen ett negativt kassaflöde på 4 176 tkr då man fortsatte att investera för tillväxt. Kassareserverna uppgick till 13 365 tkr den 31 december 2012.
 • Den 31 december 2012 var koncernens omsättningstillgångar 39 263 tkr. Kortfristiga skulder: 17 339 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 21 924 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 2.26. Koncernen har inga långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • 2012 var tredje året för G5 med snabb tillväxt i branschen för smarttelefoner och surfplattor. Företaget investerade rekordstora belopp i utvecklingen av nya spel som ska lanseras under 2013 och 2014. Antalet kontraktsbaserade samarbeten med utvecklingsstudior runtom i världen uppgår nu till drygt 80. Dessa studior utvecklar casual- och free to play-spel (gratisspel) som G5 publicerar utöver de spel man utvecklar internt. Marknaden för smarttelefoner och surfplattor går från styrka till styrka, och G5-ledningen avser att på sikt omsätta 300 mnkr med ett rörelseresultat på 100 mnkr. Samtidigt satsar man på att bibehålla tillväxten på samma nivåer som under åren 2010-2012.
 • Företagets svagare omsättning under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2012 berodde på två faktorer: (a) Apples marknadsföring av G5:s första gratisspel, Virtual City Playground (VCP), under tredje kvartalet, som resulterade i en rekordomsättning från ett enda spel under kvartal tre. Under fjärde kvartalet marknadsfördes inte VCP och försäljningen återgick till det normala. (b) Avsaknaden av Android-spel. Orsaken är att G5 redan lanserat alla sina egna spel på Android och inväntar nya licensierade spel från tredjepartsutvecklare. I december började tredjepartsstudior regelbundet leverera Android-versioner av sina spel och G5-ledningen räknar inte med några större glapp när det gäller lanseringar på Android-plattformen framöver. I takt med att G5 släpper fler gratisspel kan kvartalsförsäljningen bli mer volatil än tidigare på grund av större omsättning per spel för gratisspelen.
 • När helgperioden i december inleddes ökade företagets dagliga försäljning med 60 procent från genomsnittet inför perioden enligt en jämförelse två veckor före och efter starten på ledigheten. Dagsförsäljningen fortsatte uppåt i januari och februari 2013, och G5-ledningen förutser ett rekordbra förstakvartal med en tillväxt på årsbasis i nivå med perioden 2010-2012.
 • Virtual City Playground, företagets första och bästsäljande gratisspel blev 2012 års klarast lysande stjärna. Spelet har legat bland de tio bästa på top grossing-listorna för Ipad i drygt ett 100-tal länder och uppvisade en rekordhög månadsförsäljning i juli 2012, elva månader efter lanseringen. Under delar av tredje kvartalet svarade spelet för över 30 procent av företagets omsättning. Under det första försäljningsåret genererade VCP en större omsättning än vad något annat spel i G5-portföljen gjort över en livstid. G5-ledningen menar att gratisspel kan bli en viktig drivkraft för tillväxten i verksamheten framöver.
 • I november lanserade G5 två nya gratisspel för iOS: The Secret Society, ett gratisspel i spelgenren Hidden Object och Doomsday Preppers, ett gratisspel baserat på National Geographics programsuccé. Båda spelen visar upplyftande resultat, en successivt växande publik och ökad daglig försäljning sedan lanseringen. När det gäller The Secret Society uppvisar det redan en förmåga att generera intäkter och användare i nivå med Virtual City Playground. Alla gratisspel kommer att uppdateras regelbundet under 2013 i syfte att upprätthålla såväl användarnas intresse som omsättningstillväxten. Bland annat planerar G5 att komplettera free to play-portföljen med sociala funktioner. Man satsar också på att bygga ut portföljen med ett antal nya gratisspel som lanseras under 2013 och 2014.
 • Under fjärde kvartalet fortsatte G5 att släppa flera spel varje vecka. Spelen hade premiär i iOS, Google Play, Mac, Kindle Fire och Nook Stores. Förutom de gratisspellanseringar som nämns ovan fanns följande spel med bland kvartalets mest framgångsrika: Dark Arcana: The Carnival (iOS), Nightmares From the Deep: The Cursed Heart (Android), Lost Souls (Android) och Whisper of Fear (iOS).
 • Den extra bolagsstämman som hölls den 31 oktober 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 160 000 teckningsoptioner i syfte att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för företaget (2012 års teckningsoptionsprogram). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet omfattar som mest 16 personer. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktier i G5 under perioden 1 november 2012 till 14 november 2012. Teckningsoptionerna kan nyttjas först efter tre år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier emitteras (med förbehåll för eventuell omräkning) inom tre år från nu. Det motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för företagets vd.
 • Denna kvartalsrapport har inte granskats av företagets revisor.Viktiga händelser efter periodens slut
 • Styrelsen i G5 Entertainment har beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av 2013. En notering på Stockholmsbörsen ökar möjligheterna för institutionella investerare att investera i G5 och skapar bättre likviditet i aktien. Dessutom sätter det ännu en kvalitetsstämpel på företagets verksamhet och informationsrapportering. G5 Entertainment har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare och Delphi till juridisk rådgivare i samband med noteringen.
 • Teckningsoptionsprogrammet 2012, som antogs av den extra bolagsstämman den 31 oktober i fjol, fulltecknades av chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsens ledamöter var inte berättigade att teckna teckningsoptioner med undantag för vd. I enlighet med detta har G5 Entertainment gett ut 160 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i företaget till teckningskursen 106.48 kronor. Löptiden för teckningsoptionerna är 3 år och tre månader med möjlig lösen efter 3 år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier emitteras vilket motsvarar runt två procent av det totala antalet utestående aktier.
 • Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om 800 000 aktier vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i företaget före den riktade emissionen. Detta tillför företaget cirka 37,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för att delta i transaktionen var stort, och emissionen övertecknades. G5 anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som i första hand riktades till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen var 47 kronor per aktie, vilket är en rabatt på 2,3 procent mot stängningskursen den 29 januari 2013. Som ett resultat av den riktade emissionen ökar antalet aktier i företaget från 8 000 000 till 8 800 000 aktier och aktiekapitalet från 800 000 kronor till 880 000 kronor. Likviden från den riktade emissionen gör det möjligt för G5 att dra nytta av positiva framtidsutsikter på mobilspelsmarknaden. Det skapar också förutsättningar för G5 att fortsätta leverera stark tillväxt genom att öka antalet externa och interna utvecklingsprojekt och satsa ännu mer på högkvalitativa så kallade free-to-play-spel.
 • Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger 95 miljoner.Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto: G5 Entertainment AB (publ)G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

 

G5 Entertainment

Show as PDF