Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport jan-mar 2013

08:11 / 15 May 2013 G5 Entertainment Press release

Januari-Mars 2013 - sammanfattning

* Koncernens intäkter uppgår till 27 557 tkr under perioden, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med 17 388 tkr för samma period 2012. Detta är i linje med den prognos på 27 mnkr som presenterats tidigare.

* Periodens rörelseresultat är 8 805 tkr. Det är en förbättring med 53 procent mot 5 753 tkr för motsvarande period 2012. Vinsten per aktie är 0.97 kronor. Resultatet är i nivå med den prognos som lämnats förut.

* Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på 30 971 tkr. Kassareserverna uppgick till 44 336 tkr den 31 mars 2013.

*Den 31 mars 2013 var koncernens omsättningstillgångar 81 621 tkr. Kortfristiga skulder: 17 799 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 63 822 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder):4.59. Koncernen har inga långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.

* Styrelsen i G5 Entertainment har beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av 2013. En notering på Stockholmsbörsen ökar möjligheterna för institutionella investerare att placera i G5 och skapar högre likviditet i aktien. Dessutom sätter det ännu en kvalitetsstämpel på företagets verksamhet och informationsrapportering. G5 Entertainment har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare och Delphi till juridisk rådgivare i samband med noteringen.

* 2012 års teckningsoptionsprogram, som antogs av den extra bolagsstämman den 31 oktober i fjol, fulltecknades av chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsens ledamöter var inte berättigade att teckna teckningsoptioner med undantag för företagets vd. I enlighet med detta har G5 Entertainment gett ut 160 000 teckningsoptioner. Varje sådan option berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen 106,48 kronor. Löptiden för teckningsoptionerna är 3 år och 3 månader med möjlig lösen efter 3 år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier emitteras. Det motsvarar ungefär 2 procent av det totala antalet utestående aktier.

* Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om 800 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före emissionen. Den riktade emissionen tillför företaget cirka 37,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för att delta i transaktionen var stort och emissionen övertecknades. G5 anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som i första hand vände sig till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen var 47 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på 2,3 procent mot stängningskursen den 29 januari 2013. Som ett resultat av den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget från 8 000 000 till 8 800 000 aktier och aktiekapitalet från 800 000 till 880 000 kronor. Likviden från den riktade emissionen gör det möjligt för G5 att dra nytta av ljusa framtidsutsikter på mobilspelsmarknaden och fortsätta att leverera stark tillväxt genom fler externa och interna utvecklingsprojekt och ökade satsningar på högkvalitativa free to play-spel (gratisspel).

* The Secret Society, ett gratisspel i spelgenren Hidden Object som lanserades i november 2012, fortsätter att vinna publikens hjärta och genererade ökade intäkter när G5 rullade ut uppdateringarna för spelet. De genomsnittliga dagliga intäkterna steg under perioden och spelet är G5:s mest inkomstbringande någonsin.

* Under första kvartalet fortsatte G5 att lansera spel varje vecka. Spelen hade premiär i respektive butiker för iOS, Google Play, Mac, Kindle Fire och Nook. Förutom free-to-play-spelen The Secret Society, Virtual City Playground och Doomsday Preppers var kvartalets höjdpunkter bland annat Abyss the Wraiths of Eden (iOS, Android, Mac), Spirit Walkers (Android) och Where Angels Cry (iOS).

* Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 100 miljoner.

* Denna kvartalsrapport har inte granskats av företagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut

* The Secret Society, ett gratisspel i spelgenren Hidden Object, har fått efterlängtade uppdateringar med såväl nytt innehåll som nya funktioner och en rad förbättringar.Detta fick spelet att klättra ordentligt på världens top grossing-listor. I USA, till exempel, tog det sig ända in på topp-femtio-listan för Ipad. Dessutom är spelet nu G5:s mest inkomstbringande någonsin.

* Bolaget har 70 spel, vart och ett för flera plattformar, under utveckling för publicering under 2013 och 2014. Denna siffra inkluderar ett antal free-to-play-spel som kommer att släppas med början under 2013.

* G5 Entertainment AB har utsett Odd Bolin till koncernfinanschef. Han påbörjade anställningen den 2 maj. Odd Bolin tar över efter Sergey Shults, som fortsätter sin anställning för G5 i rollen som koncernredovisningschef. Odd Bolin's senaste uppdrag var hos Cybercom Group, där han var Sverigechef, och innan dess koncernfinanschef. Innan han började hos Cybercom, arbetade Odd Bolin inom Corporate Finance och aktieanalys, bl a som chef för H&Q Technology Research. Odd Bolin var också en av grundarna av Ceres Corporate Advisors (2003-2009), en M&A-rådgivningsfirma, som fokuserar på noterade IT-, telekom- och försvarsföretag i Norden. Odd Bolin är 49 år gammal, och har en civilingenjörsexamen och en doktorsexamen i fysik från KTH i Stockholm.

Bolaget
G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag: G5 Holdings Limited (Malta), G5 Entertainment, Inc. (USA), G5 Holding RUS LLC (Ryssland) och G5 Holding UKR LLC (Ukraina). Samtliga är helägda dotterbolag till G5 Entertainment AB (publ). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november 2008. Dessförinnan var G5 Entertainment AB noterat på NGM Nordic MTF sedan den 2 oktober 2006. G5 Entertainment AB är holdingbolaget och tillhandahåller administrativa tjänster till övriga bolag i koncernen. Dessutom utvecklar moderbolaget flera av företagets spel och fakturerar nästan alla koncernens externa intäkter.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga casualspel för Iphone, Ipad, Android och Mac.

G5 Entertainment började som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel, och utvecklade spel baserade på populära titlar för de största mobilspelsförläggarna under åren 2001 till 2008. Sedan 2009 utvecklar och publicerar G5 nedladdningsbara spel för Iphone, Ipad, Android och Mac. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjongg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser och publicerar spel som utvecklats av tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 en viss del av försäljningsintäkterna.

I G5:s utvecklingsstudior samlas en bred erfarenhet när det gäller utveckling av smarttelefoner och surfplattor. En av företagets viktigaste konkurrensfördelar är dess egen Talisman-teknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt utveckla spel för en rad olika plattformar och enheter, däribland Iphone, Ipad, Android, Windows Mobile och Mac OS. En kombination av Talisman-tekniken och G5:s etablerade processer för utveckling, portering, anpassning och kvalitetssäkring av spel gör att företaget på kortare tid kan utveckla högkvalitativa spel för flera olika plattformar. Dessutom kan G5:s kreativa team och utvecklare ta fram egna originalspel, bästsäljande casualspel och gratisspel som Supermarket Mania 2, Stand O'Food 3, Virtual City och Virtual City Playground.


Redovisningsprinciper
G5 Entertainment AB:s koncernredovisning har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Den här rapporten har utformats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering och årsredovisningslagen. De redovisnings- och beräkningsprinciper som används i rapporten är identiska med dem som används i årsredovisningen 2011. Ingen av de nya och ändrade IFRS-standarderna som är tillämpliga från den 1 januari 2012 har haft någon effekt på de finansiella rapporterna.

Balanserade utgifter
Balanserade utgifter består av utvecklingskostnader för nya spel. Utgifterna aktiveras enbart om de förväntas innebära framtida ekonomiska fördelar för företaget. Avskrivningar påbörjas när spelen lanseras och sker sedan linjärt med en beräknad nyttjandeperiod på två år.


Ytterligare information
Eventuella framåtblickande uttalanden i den här rapporten baseras på ledningens kunskap om kvantitet, lanseringsdatum och uppskattad försäljning av spel som redan har lanserats eller som ska lanseras framöver. Försäljningen av spel som ännu inte har släppts på marknaden uppskattas utifrån försäljningsmönstren för de spel av motsvarande kvalitet och genre som lanserats sedan 2009. Dessutom tar man hänsyn till aktuella marknadsförhållanden och rådande trender. Tillförlitligheten i prognoser för spel som ännu inte har haft premiär påverkas av:

a) Försenade spellanseringar på grund av granskningar och godkännanden av tredje part (Apple, Google och Amazon etc.) på vägen till marknaden.
b) Försenade spellanseringar på grund av företagets princip att leverera först när man är helt klar, vilket är avgörande för att skapa högkvalitativa spel som säljs enligt teorin om "the long tail".
c) Svårigheter att förutspå försäljningsprognoser för spel i nya genrer eller på nya plattformar, då det inte finns någon samlad statistik över liknande spel som släppts.
d) Generella svårigheter att exakt förutspå försäljningen av ett visst spel.
e) Förändringar i utvecklingsplanerna till följd av nya affärsmöjligheter som tillkomsten av nya plattformar eller API-gränssnitt och andra viktiga händelser som ställer krav på omedelbara åtgärder och förändringar av utvecklingsplanerna.

Aktierna
Antalet utestående aktier i slutet av perioden: 8 800 000 aktier. Det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden: 8 266 667 aktier.

Teckningsoptionsprogrammet 2012 som antogs av den extra bolagsstämman den 31 oktober i fjol har fulltecknats av chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsens ledamöter var inte berättigade att teckna teckningsoptioner med undantag för företagets vd. I enlighet med detta har G5 Entertainment gett ut 160 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen 106.48 kronor. Löptiden för teckningsoptionerna är 3 år och tre månader med möjlig lösen efter 3 år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier emitteras. Det motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier. 

Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om 800 000 nya aktier vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före den riktade emissionen. Den riktade emissionen tillför företaget cirka 37.6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för att delta i transaktionen var stort och den riktade emissionen övertecknades. G5 anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som i första hand riktades till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen var 47 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på 2.3 procent mot stängningskursen den 29 januari 2013. Som ett resultat av den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget från 8 000 000 till 8 800 000 aktier och aktiekapitalet från 800 000 kronor till 880 000 kronor. Likviden från den riktade emissionen gör det möjligt för G5 att dra nytta av positiva framtidsutsikter på mobilspelsmarknaden. Det skapar också förutsättningar för G5 att fortsätta leverera stark tillväxt genom att öka antalet externa och interna utvecklingsprojekt och satsa ännu mer på högkvalitativa så kallade free-to-play-spel.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.

Show as PDF