Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

08:04 / 22 May 2013 G5 Entertainment Press release

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.
Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida (g5e.se/corporate) och på AktieTorgets hemsida (aktietorget.se).

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: 
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2013, 
- senast måndagen den 17 juni 2013 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49 eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 13 juni 2013, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning
1. Öppnande av årsstämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Framläggande och godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning, samt
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
15. Beslut om incitamentsprogram för ledningen
16. Beslut om införande av valberedning och instruktioner för hur valberedningen utses 
17. Avslutande av stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkt 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 29 maj 2013 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se samt framläggas på stämman.

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 
Till ordförande på stämman föreslås advokat Mats Dahlberg.

Punkt 9b. - Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen förslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ordinarie ledamöter. Ett registrerat revisionsbolag föreslås utses.

Punkt 11 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Liksom tidigare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Jeffrey Rose (omval), Pär Sundberg (omval), Vladislav Suglobov (omval tillika VD) och Petter Nylander (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (nyval). Rekrytering av en femte styrelsemedlem pågår och förslag på ledamot kommer att framläggas på stämman.

Punkt 13 - Val av revisor
Till revisor föreslås revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 880 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 13).

Punkt 15 - Beslut om incitamentsprogram för ledningen
Bolaget antog vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 ett aktierelaterat incitamentsprogram för perioden 2012-2014 med årlig tilldelning ("Programmet"). 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2013

I enlighet med de allmänna riktlinjer som angavs för Programmet vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 föreslår styrelsen att årsstämman 2013 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor ("Tilldelningen 2013"):
• Antalet teckningsoptioner - att utgivas - ska vara högst 176 000.
• Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 4 juli 2013 till och med den 4 augusti 2013. Teckning ska ske i separat teckningslista.
• Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013. 
• Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 augusti 2016 till och med den 2 november 2016. 
• Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. 
• Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. 
• Tilldelningen 2013 ska omfatta maximalt 16 personer. Det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna ska variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef ska erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person ska erbjudas högst 15 000 teckningsoptioner och lägst 5 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som ska erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD. 
• Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske till rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser. 
• En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
• Kostnaderna för Tilldelningen 2013 beräknas uppgå till cirka 100 000 Kr. Tilldelningen 2013 beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 16).

Inom Programmet emitterades 160 000 teckningsoptioner till 15 anställda 2012 (tilldelningen 2012). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätt till täckning av aktier från och med den 15 december 2015 till och med den 14 mars 2016 och villkoren överensstämmer i huvudsak med villkoren för ovan föreslagna teckningsoptioner.

Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16 - Beslut om införande av valberedning och instruktioner för hur valberedningen utses
Det föreslås att en valberedning ska tillsättas och att nedanstående principer ska gälla för valberedningen.
Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013. Representanten för den största aktieägaren per den 30 september 2013 får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:
- ordförande vid årsstämman 
- styrelseledamöter och styrelseordförande 
- arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter 
- i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden 
- eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses 
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten.
I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Stockholm maj 2013
Styrelsen
Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Se kallelsen från G5 Entertainment