Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Årsstämmokommuniké

08:20 / 20 June 2013 G5 Entertainment Press release

 

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 19 juni 2013.

Till ordförande vid stämman valdes Mats Dahlberg. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2012 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2012. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov samt Jeffrey Rose. Stämman beslutande om nyval av Petter Nylander och Martin Bauer. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 16 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Se nyheten från G5 Entertainment