Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Bolagsstämmokommuniké

17:00 / 19 December 2014 G5 Entertainment Press release

PRESSRELEASE 2014-12-19

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 19 december 2014.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander.

Stämman beslutade om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 7 januari 2015 till och med den 16 januari 2015 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Beslutet var enhälligt.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/