Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Bokslutskommuniké, januari - december 2013

08:04 / 24 February 2014 G5 Entertainment Press release

Oktober – december 2013
• Koncernens intäkter för perioden är 28 718 (20 689) kSEK, en ökning med 39% jämfört med samma period 2012.
• Rörelseresultatet för perioden är -20 518 (9 637) kSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -2,19 (2012: 1,11) kr.
• Resultatet för perioden har påverkats av engångskostnader i samband med den planerade omnoteringen till ett belopp av 2 344 kSEK, och nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare till ett belopp av 15 586 kSEK, samt tillfälligt högre kostnader för rekrytering av användare och royalties till externa utvecklare.
• Rörelseresultatet exklusive dessa poster är -2 588 kSEK. Resultat per aktie exklusive dessa poster, före och efter utspädning är -0,29 kr.

Januari – december 2013
• Koncernens intäkter för perioden är 100 007 (80 928) kSEK, en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden är -11 826 (25 861) kSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -1,34 (2012: 2,77) kr.
• Resultatet för året har påverkats av engångskostnader i samband med den planerade omnoteringen till ett belopp av 3 783 kSEK, samt nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare till ett belopp av 18 008 kSEK.
• Rörelseresultatet exklusive dessa poster är 9 965 kSEK. Resultat per aktie exklusive dessa poster före och efter utspädning är 1,14 kr.
• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2013.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet
• Övergången till free-to-play-spel är genomförd, och G5s intäkter växer återigen. December blev en ny rekordmånad för koncernen vad avser intäkter. Fjärde kvartalet blev ett nytt rekordkvartal för koncernen vad avser intäkter.
• Intäkterna från free-to-play-spel ökade mer än 300% jämfört med 12Q4, och stod för 64% av koncernens omsättning under 13Q4 (22% 12Q4).
• Intäkterna från upplåsbara spel har stabiliserats och ökade månad för månad i Q4.
• Säsongseffekter gjorde att under Q4 var kostnaderna för rekrytering av användare för free-to-play-spel höga, drygt 20% av de totala intäkterna. De förväntas vara cirka 15% av intäkterna framöver. Royalties till externa utvecklare var högre än normalt under kvartalet, ca 50% av intäkterna. De förväntas att återgå till en normal nivå i intervallet 30-40% framöver.
• Som ett led i övergången till free-to-play-spel, och som en konsekvens av den förändrade marknaden för upplåsbara spel, så har styrelsen beslutat om en nedskrivning om 15 586 kSEK av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare, baserat på ledningens bedömning av portföljen av upplåsbara spel. Nedskrivningen motsvarar mer än 50% av de totala balanserade utvecklingsutgifterna och förskotten för upplåsbara spel. Nedskrivningen har ingen likviditetseffekt, och koncernens likviditet är fortsatt stark.
• I enlighet med beslut av styrelsen i G5 i början av 2013, så har bolaget under 13Q3 ansökt om notering på Nasdaq OMX Stockholm. Förberedelserna för en notering pågår, t ex införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.

Viktiga händelser efter periodens slut• Koncernen har sett en betydande ökning av intäkterna under och efter jul- och nyårsperioden. Den försvagning i försäljningen efter helgperioden som koncernen upplevt under tidigare år har inte skett, troligen till följd av högre intäktsstabilitet i free-to-play-spel.
• Januari blev en ny rekordmånad för koncernen avseende intäkter, då den konsoliderade omsättningen översteg 2 MUSD (ca 13 000 kSEK) för första gången. Genomsnittlig daglig omsättning i februari har hittills varit högre än i januari. Baserat på försäljningen i januari och så här långt i februari, kommer sannolikt 14Q1 att bli ett nytt rekordkvartal intäktsmässigt.
• Januari och så här långt februari månader är lönsamma och kassaflödespositiva. Preliminära omsättningssiffror för 14Q1 kommer att meddelas under de första dagarna i april.
• Det totala antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) överstiger 150 miljoner.
• Koncernens verksamhet i Kharkov fortsätter som vanligt. Det är koncernens policy att replikera kritisk kod och material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-enheter, och överföra pengar till dotterbolag vid behov.

Ytterligare frågor:Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O’Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/