Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Årsstämmokommuniké

08:11 / 21 May 2014 G5 Entertainment Press release

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 20 maj 2014.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2013 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2013. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov, Petter Nylander, Martin Bauer samt Jeffrey Rose. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning som innehåller följande ändringar och tillägg: (a) möjlighet att utse suppleanter i styrelsen elimineras (§ 7), (b) kallelsetiden till extra bolagsstämma förlängs till minst tre veckor (§ 9), samt (c) vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i § 11.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till komplettering av riktlinjer för tillsättande av valberedningen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 21 maj 2014 till och med den 3 juni 2014 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iOS, Android, Kindle Fire, Mac och Windows 8-enheter. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som The Secret Society, Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spe

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/