Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Delårsrapport jan-mars 2014

10:00 / 15 May 2014 G5 Entertainment Press release

Januari – mars 2014
* Koncernens intäkter för perioden är 39 111 (27 557) kSEK, en ökning med 42% jämfört med samma period föregående år.
* Rörelseresultatet för perioden är 5 156 (9 430) kSEK.
* Resultatet efter skatt för perioden är 4 029 (7 989) kSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,46 (0,97) SEK.
* Rekordstarkt kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden, 7 187 (-3 148) kSEK.

Väsentliga händelser under perioden
* G5 visar återigen lönsam tillväxt och visar också rekordhöga månads- och kvartalsintäkter, samt ett rekordstarkt kassaflöde före finansieringsverksamheten.
* Intäkter från free-to-play-spel växte 254% jämfört med 13Q1, och stod för 66% av de totala intäkterna under 14Q1 (27% under 13Q1).
* Intäkterna från upplåsbara spel var stabila under kvartalet.
* Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 150 miljoner.
* Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.
* Förberedelserna för en notering på Nasdaq OMX Stockholm pågår, t ex införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.

Viktiga händelser efter periodens slut* Historiskt har G5 sett en uttalad säsongseffekt Q1 till Q2, där det första kvartalet varit mycket starkt tack vare inflödet av nya användare efter helgperioden, medan det andra kvartalet varit svagare. Under 2013 var nedgången i intäkter från Q1 till Q2 21%. Under 2014 har inga sådana markerade säsongsvariationer visat sig. Även om det organiska inflödet av nya användare har minskat något i Q2, så innebär de ökade kostnaderna för användarförvärv (närmare en femdubbling från april 2013 till april 2014) ett betydande inflöde av nya användare. En större andel av free-to-play-spel i portföljen bidrar till att upprätthålla intäkterna, eftersom spelare av free-to-play-spel betalar över mycket längre tid jämfört med spelare av upplåsbara spel.

* Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

Ytterligare frågorVlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O’Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

VD har ordet14Q1 är intäktsmässigt ett nytt rekordkvartal för bolaget. Efter blandade resultat 13Q3 och 13Q4 p g a övergången från upplåsbara spel till free-to-play-spel, så växer vi nu med lönsamhet samtidigt som vi visar ett rekordstarkt kassaflöde före finansieringsverksamheten. Ledningen är nöjd med resultatet i kvartalet och anser att övergången till en affär driven av free-to-play-spel är genomförd. Resultatet i kvartalet visar free-to-play-modellens lönsamhetspotential för G5s spel. Även om företaget fortfarande har en mindre del av intäkterna från upplåsbara spel, kommer tillväxten från free-to-play-spel.

Rörelsemarginalen är lägre än motsvarande kvartal föregående år beroende detaljerna i den nu dominerande affärsmodellen baserad på free-to-play-spel och på grund av högre kostnader för administration i år. Allteftersom G5 släpper nya free-to-play-spel och skalar intäkterna från dessa, kommer de fasta administrativa kostnaderna att påverka den nedersta raden mindre, och vi siktar på att successivt nå 30% rörelsemarginal över tiden. Ledningen behåller dock möjligheten att öka eller minska utgifterna för användarförvärv (kostnader för försäljning och marknadsföring) som vi anser nödvändiga för att balansera tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Detta kan ha både positiv och negativ inverkan på rörelsemarginalen på kort sikt.

Vi ser en viss säsongseffekt efter utgången av Q1, men det är begränsat till antalet nya nedladdningar, samtidigt som den ännu inte har effekt på intäkterna som tidigare år. Vi tror att det är på grund av bättre intäktsstabilitet för free-to-play-spel, som nu genererar merparten av koncernens intäkter. Baserat på vad vi ser så här långt och givet att 13Q2 låg på en låg nivå jämfört med 13Q1, så är ledningen optimistisk avseende utvecklingen av 14Q2. Preliminära omsättningssiffror för januari-juni kommer att meddelas under de första dagarna i juli.

Stockholm den 14 maj 2014 Vlad Suglobov, Verkställande direktör, medgrundare

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/