Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Bokslutskommuniké 2014

07:30 / 24 February 2015 G5 Entertainment Press release

2015-02-24 07.30  PRESSMEDDELANDE

Oktober - december 2014
 • Koncernens intäkter för perioden är 57 718 (28 718) kSEK, en ökning med 101% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 2 352 (-20 518) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 2 928 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 3 255 (-19 299) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,37 (-2,19) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är -260 (-6 650) kSEK.
Januari - december 2014
 • Koncernens intäkter för året är 182 116 (100 007) kSEK, en ökning med 82% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för året är 9 015 (-11 826) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 13 812 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för året är 6 814 (-11 664) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för året är 0,77 (-1,34) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under året är 5 090 (-20 343) kSEK. Detta inkluderar arvoden om 2 354 kSEK till rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.
 • Årets resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.
 • Den 10 juni påbörjades handeln med aktier i G5 Entertainment AB (kortnamn: G5EN) på huvudmarknaden för Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • G5 har under fjärde kvartalet visat stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 164% jämfört med 13Q4, och stod för 84% av de totala intäkterna under 14Q4 (64% under 13Q4).
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 190 miljoner.

 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.

 • Den 19 december 2014 genomförde bolaget en extra bolagsstämma som beslutade att utge högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare, inom ramen för det tidigare beslutade teckningsoptionsprogrammet.
Viktiga händelser efter periodens slut
 • Två nyligen publicerade spel, för vilka de immateriella rättigheterna tillhör G5, Survivors: The Quest och Mahjong Journey, har mottagits väl på marknaden.
 • Martin Bauer har avgått ur styrelsen.
 • Från och med rapportperioden januari-mars 2015 kommer G5 Entertainment AB börja rapportera intäkter och kostnader i ett funktionsindelat resultaträkningsformat. Rörelsens kostnader kommer att klassas som Direkta kostnader, Forskning & utveckling, Försäljning och marknadsföring samt Administration.
 • Samtidigt kommer G5 Entertainment AB att börja rapportera intäkter inklusive kommission till distributörer. Detta kommer att öka rapporterade intäkter med cirka 40% jämfört med den nuvarande intäktsredovisningen.
 • Eftersom företaget för närvarande genomgår en fas av snabb försäljningstillväxt, som överstiger takten i marknadens expansion, anser styrelsen att ledningen bör fokusera på att upprätthålla denna snabba organisk tillväxt. Styrelsen har därför beslutat att inte kommunicera några finansiella mål avseende bolagets framtida lönsamhet i detta skede.
 • Koncernens finansdirektör, Odd Bolin, har beslutat sig för att lämna företaget, i syfte att påbörja en annan anställning. Rekrytering av en ersättare har påbörjats, och under tiden kommer Odd Bolin att fortsätta att utföra sina uppgifter.
 • Efter den extra bolagsstämman den 19 december 2014 så har styrelsen för G5 beslutat att tilldela totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 157 500 teckningsoptioner har blivit fulltecknade.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/