Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Årsstämmokommuniké

07:30 / 21 May 2015 G5 Entertainment Press release

PRESSRELEASE 2015-05-21 

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 20 maj 2015.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2014 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2014. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov, Petter Nylander samt Jeffrey Rose. Till ny ledamot valdes Annika Andersson. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den 3 juni 2015 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society och Supermarket Mania. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/