Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Årsstämmokommuniké

09:00 / 20 May 2016 G5 Entertainment Press release

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 19 maj 2016.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2015 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2015. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Annika Andersson, Petter Nylander, Jeffrey Rose, Vlad Suglobov och Pär Sundberg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 maj 2016 till och med den 2 juni 2016 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som G5 Entertainment AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016 klockan 09:00 CET

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/