Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

19:00 / 9 October 2018 G5 Entertainment Press release

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 kl. 17.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska: 
 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 31 oktober 2018.
 • senast onsdagen den 31 oktober 2018, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr, 114 34 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se,med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 31 oktober 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (http://g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Framläggande och godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
8. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD 
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier
12. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Bakgrund och motiv

I samband med årsstämman 2018 uttryckte styrelsen en vilja att implementera ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. Vid det tillfället var inte beslutsunderlagen tillfredsställande nog för att kunna uppnå tillräcklig majoritet på stämman. Styrelsen har nu beräknat kostnaderna och övervägt motiven för ett dylikt incitamentsprogram. Efter gjorda beräkningar och överväganden har styrelsen beslutat att föreslå ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram ("LTIP 2018"). 

Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts till koncernen och dess aktieägare.

Som framgår av de huvudsakliga villkoren nedan föreslås LTIP 2018 ha en intjänandeperiod om cirka 2,5 år. Detta utgör en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") enligt vilken intjänandeperioden för aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare inte får understiga tre år. Anledningen till avvikelsen från Koden är att möjliggöra för kommande årsstämmor att anta förnyande prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram med en löptid om tre år. 

Styrelsen föreslår att Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2018. Förslaget avseende VD:s deltagande i LTIP 2018 behandlas i en särskild punkt 8 nedan. 

Huvudsakliga villkor

a)   LTIP 2018 föreslås omfatta cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagare ges möjlighet att erhålla stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"), förutsatt att deltagaren förblir anställd av Bolaget eller något av dess dotterbolag under tiden fram till det datum då Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021. 

b)   Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktier ("TSR") beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie[1] under perioden från den 8 november 2018 till den 14 november 2018 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021 ("Prestationsperioden"). TSR fastställs utifrån utvecklingen av aktiepriset, plus utbetalda utdelningar, uttryckt i en procentsats för en specifik period.  

c)    För att tilldelningen av Prestationsaktier ska äga rum måste TSR överstiga minst 95 procent för hela Prestationsperioden, motsvarande 31 procent per år under hela Prestationsperioden ("Tröskelnivån"). Maximal tilldelning tillerkänns om TSR uppgår till eller överstiger 205 procent för hela Prestationsperioden motsvarande 56 procent per år under hela Prestationsperioden ("Målnivån").

d)   Inte mer än 120 000 Prestationsaktier får tilldelas under programmet. Förutsatt att TSR genom ökningen uppnår Målnivån får deltagarna tilldelas följande maximala antal Prestationsaktier per person inom sex grupper:
 • Grupp 1: Operativ chef (COO) - 10 000 Prestationsaktier
 • Grupp 2: cirka 2 nyckelanställda - 4 200 Prestationsaktier
 • Grupp 3: cirka 7 nyckelanställda - 3 300 Prestationsaktier
 • Grupp 4: cirka 14 nyckelanställda - 1 700 Prestationsaktier
 • Grupp 5: cirka 37 nyckelanställda - 500 Prestationsaktier
 • Grupp 6: cirka 28 nyckelanställda - 250 Prestationsaktier

e)   Inbjudan till att delta i LTIP 2018 kommer att tillhandahållas av Bolaget senast den 30 november 2018. Ansökan om att delta ska göras till Bolaget senast den 14 december 2018. Tillkommande ledande befattningshavare och/eller nyckelanställda, som inte har påbörjat sina anställningar före den sista ansökningsdagen, får bjudas in till att delta i LTIP 2018 förutsatt att deras anställningar påbörjats senast den 31 december 2018 och att styrelsen anser att deras deltagande är förenligt med syftet med LTIP 2018. 

f)    Antal Prestationsaktier som omfattas av LTIP 2018 är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser vid förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller delning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. 

g)   Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig med hänsyn till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer är lämpligt.

h)   Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2018, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt LTIP 2018 inte längre är ändamålsenliga. 

i)     Deltagande i LTIP 2018 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 

j)     Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTIP 2018 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTIP 2018. 

Kostnaderna för LTIP 2018

De totala kostnaderna för LTIP 2018 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 22 042 732 kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala personalkostnader för 2017. Kostnaderna fördelas över åren 2018-2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 000 000 kronor. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast utgifter relaterade till administration.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas om Målnivån uppnås, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Uppskattningen av den maximala kostnaden baseras på att Målnivån uppnås samt att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet. I beräkningen har använts ett pris per aktie om 336 kronor.

Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier beräknas uppgå till högst 120 000 aktier, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent.

Effekt på särskilda nyckeltal 

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Den årliga kostnaden för LTIP 2018, inklusive sociala kostnader, beräknas bli uppskattningsvis 1,7 miljoner kronor baserat på ovanstående antaganden. Denna kostnad kan hänföras till Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala kostnader, om 88 956 000 kronor under 2017.

Leverans av aktier inom ramen för LTIP 2018

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av stamaktier till deltagarna i programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet bestå av följande steg:

1)    Ett nytt aktieslag (C-aktie), med det enda syftet att möjliggöra leverans av stamaktier enligt LTIP 2018, införs i Bolagets bolagsordning. Den nya C-aktien föreslås vara omvandlingsbar till stamaktie och inlösenbar genom beslut av styrelsen eller bolagsstämma. Den nya C-aktien kommer inte att upptas till handel hos Nasdaq eller någon annan börs eller handelsplattform. I syfte att möjliggöra detta steg 1) föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med punkt 9 nedan.

2)    Styrelsen beslutar om en riktad nyemission av C-aktier till en medverkande bank med emissionskurs motsvarande kvotvärdet (0,1 kronor per aktie). I syfte att möjliggöra detta steg 2) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av C-aktier i enlighet med punkt 10 nedan. 

3)    Styrelsen beslutar om återköp av egna aktier från den medverkande banken till kvotvärdet 0,1 kronor. I syfte att möjliggöra detta steg 3) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier i enlighet med punkt 11 nedan.

4)    Bolaget kvarhåller de egna C-aktierna till slutet av Prestationsperioden enligt LTIP 2018. När det antal aktier som ska stamaktier som ska levereras under LTIP 2018 har fastställts beslutar styrelsen, i den utsträckning som krävs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt LTIP 2018, om omvandling C-aktier som innehas av Bolaget till stamaktier medan resterande C-aktier löses in eller behålls av Bolaget för att säkerställa leverans av stamaktier under andra aktiebaserade incitamentsprogram som antas av bolagsstämman. Möjligheten att omvandla och lösa in C-aktierna följer av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 9 nedan).

5)   Stamaktierna som innehas av Bolaget efter konvertering av C-aktierna överlåts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 som, enligt villkoren för LTIP 2018, är berättigade att erhålla stamaktier i Bolaget. I syfte att möjliggöra detta steg 5) föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkt 12 nedan. 

Förslagets beredning

Det föreslagna LTIP 2018 har beretts av Bolagets ersättningskommitté och styrelsen med stöd av oberoende experter och i samråd med majoritetsaktieägarna.  

Vlad Suglobov, styrelseledamot och VD, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Bolagets tidigare incitamentsprogram

För en beskrivning av Bolagets andra aktieprisbaserade incitamentsprogram hänvisas till noten C13 i årsredovisningen för 2017, samt Bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate/share.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 8 - Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD

Det föreslås vidare att Bolagets VD, som även är styrelseledamot i Bolaget, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2018 enligt de villkor som framgår av punkten 7 ovan. VD:n får tilldelas ett maximalt antal aktier om 10 000 Prestationsaktier under LTIP 2018. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. De aktier som innehas av VD:n ska inte ingå i omröstningen.

Punkt 9 - Ändring av bolagsordningen

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier till deltagarna i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan) föreslår styrelsen att ett nytt aktieslag, benämnt C-aktie, införs. Aktier av det nya aktieslaget C-aktie ska utges endast för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. Vid införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag benämns stamaktier. C-aktien ska ha en tiondels (1/10) röst per aktie och ska sakna rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. C-aktien ska vidare kunna omvandlas till stamaktier efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma.

Styrelsen förslår således att stämman beslutar att bolagsordningens § 5 ska ha följande lydelse: 

"5 §. Antalet aktier ska vara 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st. 

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. C-aktier ska endast utges för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämma.   

Stamaktier har en (1) röst och C-aktier har en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. 

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. 

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut ägde (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde. 

Ägare av C-aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för C-aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret."

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 10 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan). 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 11 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det förslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan).

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 12 - Överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta stamaktier i Bolaget enligt följande:
 • Högst 120 000 stamaktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). 
 • Stamaktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget. 
 • Överlåtelse av stamaktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av stamaktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET 

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 983 850 utestående aktier representerande totalt 8 983 850 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

ÖVRIGT

Samtliga beslut enligt punkterna 7-12 vid stämman är ömsesidigt villkorade av varandra.  

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 19 kap. 22 och 24 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i oktober 2018

G5 Entertainment AB (publ)

Styrelsen

----------------------------------------------------------------------

[1] Aktiekursen fastställs utifrån de noterade betalkurserna enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ), dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 kronor. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen av den volymviktade genomsnittskursen.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/