Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

12:55 / 9 November 2018 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-11-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 445 034
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 445 034
Andel
 - aktier 4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,95 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,95 % 445 034
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,07 % 6 188
 
TOTALT 5,02 % 451 222
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 451 222
 - andel av rösträtter 5,02 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jonas Lexmark
 - telefon 08-40942107
 - mejl jonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapprena.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/