Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Bokslutskommuniké 2017

07:30 / 16 February 2018 G5 Entertainment Press release

Oktober - december 2017
  • Koncernens intäkter för perioden var 356,8 (184,8) MSEK, en ökning med 93 procent jämfört samma period 2016.
  • Rörelseresultatet för perioden var 15,9 (7,3) MSEK, en ökning med 117 procent jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill uppgående till -4,5 (-0,8) MSEK, justerat för nedskrivningarna var rörelseresultatet 20,4 (8,1) MSEK och rörelsemarginalen var 5,7 (4,4) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,7 (7,8) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,56 (0,89) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -7,4 (16,2) MSEK, kassaflödet var väsentligt påverkat av köpet av The Secret Society. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,9 miljoner, en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 331,4 tusen, en ökning med 89 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en ökning med 85 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 42,7 USD, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och stod för 99 (97) procent av de totala intäkterna.
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,50 kronor (0,75) per aktie.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®.
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/