Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

22:00 / 8 April 2018 G5 Entertainment Press release

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl. 09.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 30 april 2018.
  • senast måndagen den 30 april 2018, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr, 114 34 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se,med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 30 april 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Framläggande och godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter 
13. Val av revisor
14. Godkännande av ordning för valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2015/2018 
18. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Marianne Flink (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Tommy Svensk (utsedd av aktieägaren Tommy Svensk) och Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,35 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Den totala ersättningen till styrelsen skall uppgå till 1 650 000 kronor. 

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet. 

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. 

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler. 

Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (omval).

Punkt 13 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PWC som bolagets revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2019 med att ta fram förslag till styrelse, revisor, arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 31 augusti 2018. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc. 

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fem största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), ska arkiveras, och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fem röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvarasenligt ovan. 

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. - Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 2,50 kronor per aktie (sammanlagt 22 134 385 kronor) och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 885 375 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 537,50 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig rabatt. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Punkt 16 - Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön och dels genom resultatbaserad rörlig ersättning. VD:s rörliga ersättning för året får inte överstiga 80 procent av den fasta lönen uppdelat så att 60 procent ska vara baserad på bolagets finansiella utveckling och 20 procent baserad på mål satta av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska vara baserade på bolagets finansiella utveckling. Rörlig ersättning baserat på bolagets finansiella utveckling ska beräknas kvartalsvis och baseras på intäktstillväxt och rörelsemarginal. För båda parametrarna definieras ett målintervall och en summa av normaliserade resultat från båda parametrarna definierar resultatet. Den rörliga ersättningen är ej pensionsgrundande. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader för den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2015.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier i Bolaget. På så sätt undviks överteckning. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier i Bolaget. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av dessa beslut. 

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktier samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Antal aktier och röster i Bolaget 

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 853 754 utestående aktier representerande totalt 8 853 754 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm april 2018

Styrelsen

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate. 

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/