Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Årsstämmokommuniké

12:30 / 7 May 2018 G5 Entertainment Press release

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 7 maj 2018.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2017 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: 

Styrelseledamöter och ersättning till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Chris Carvalho, Petter Nylander, Jeffrey Rose,Vlad Suglobov (tillika VD), Johanna Fagrell Köhler och Stefan Lundborg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet och arvode till ordföranden i ersättningssutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningssutskottet.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, totalt 22 134 385 kronor. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 15:e maj 2017. 

Ansvarsfrihet
Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Revisor
PwC valdes till revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande, nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 885 375 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Återköp av teckningsoptioner 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2015.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 may 2018, klockan 12:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/