Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Bokslutskommuniké 2019

07:30 / 12 February 2020 G5 Entertainment Press release

Oktober - december 2019

"2019 var ett viktigt år för G5. Vi fortsatte att leverera enligt vår strategi för en hållbar, sund och egenfinansierad utveckling av bolaget. Vi nådde vårt mål genom att vara lönsamma och genom ett positivt kassaflöde. Det är en grund som ger oss möjlighet att både ta och hantera väl avvägda affärsrisker. Den inställningen har gett den kraftiga tillväxt som vi har haft under de gångna tio åren." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "I det fjärde kvartalet växte våra egna spel med åtta procent jämfört med föregående år och i januari med nästan 30 procent jämfört med föregående år, en tillväxt driven av spelet Jewels of Rome, som lanserades i juni 2019. 2020 kommer att bli ett spännande år för oss med många nya spel som nyligen lanserats och flera andra på väg in på marknaden. 2019 handlade om att optimera våra stora utvecklingsteam, 2020 kommer vi att kunna dra nytta av det hårda arbetet."
Intäkter för perioden var 328,1 (340,7) MSEK, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2018.
  • Bruttomarginalen ökade till 56% (53%) beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var -4,1 (18,6) MSEK, kvartalet var negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 MSEK och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,4 (17,1) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var -0,48 (1,90) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 23,8 (40,7) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 5,8 miljoner, en minskning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 215,7 tusen, en minskning med 22 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,6 miljoner, en minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 52,3 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 2,5 kronor (2,5) per aktie vilket motsvarar cirka 22,6 (22,5) MSEK.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e februari 2020, klockan 07:30.

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Jewels of Rome®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/