Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

08:30 / 27 March 2020 G5 Entertainment Press release

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 maj 2019. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt ge Bolaget möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget den 8 juni 2020, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget redan innehar 260 000 egna C-aktier, får Bolaget återköpa maximalt 668 135 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

G5 Entertainment har instruerat ABG Sundal Collier AB att genomföra återköp för Bolagets räkning.

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 260 000 egna C-aktier och 0 stamaktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e mars 2020, klockan 08:30.

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Jewels of Rome®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/