Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

00:30 / 9 June 2020 G5 Entertainment Press release

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 juni 2020. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. 

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget vid utfärdandet av denna pressrelease redan innehar 260 000 egna C-aktier och 273 850 stamaktier, får Bolaget återköpa maximalt 394 825 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

G5 Entertainment har instruerat ABG Sundal Collier AB att genomföra återköp för Bolagets räkning. 

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 260 000 egna C-aktier och 273 850 stamaktier, motsvarande 5,75 procent av totalt antal aktier i Bolaget. 

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-09 00:30 CET.

Om G5 Entertainment 

G5 Entertainment AB (publ) utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad blev G5 Entertainment rankat i Deloitte Technology Fast 50.

Mer information om G5 Entertainment finns på www.g5e.se/corporate. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/