Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

16:25 / 5 November 2009 Generic Press release

Juli – september 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 206 (54 450) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 959 (1 517) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 707 (-914) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till -4,4 (-1,7) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 884 (-1 474) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,23) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 814 (1 809) kSEK.Januari – september 2009
 • Nettoomsättningen uppgick till 150 670 (182 314) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till 1 734 (6 490) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 976 (6 490) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 704 (-829) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till -7,8 (-0,5) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 296 (-2 544) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,80 (-0,43) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 437 (322) kSEK.Viktiga händelser under perioden
 • Från och med 2009 arbetar Generic i en ny och mera kostnadseffektiv koncernstruktur med tre rörelsedrivande bolag och ett gradvis nedbantat moderbolag.
 • Nya verkställande direktörer har utnämnts i moderbolaget, Generic Mobile, Generic Systems och Generic Solutions.
 • Rationaliseringsprogrammet fortsätter under 2009 parallellt med offensiva satsningar för att öka intäkterna.
 • Omstruktureringskostnader har belastat resultatet under perioden med cirka 5 700 kSEK, bland annat har ett 15-tal personer sagts upp under februari 2009 på grund av arbetsbrist.
 • Moderbolaget har förvärvat minoritetens aktier i Generic Mobile.
 • Företagets finansiella ställning har försämrats under perioden genom utbetalningar främst kopplade till investeringar.Viktiga händelser efter perioden
 • Efter rapportperiodens utgång har styrelsen beslutat föreslå en nyemission om 10,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 23 november 2009 och förutsätter att nyemissionen till fullo kan täckas in av teckningsförbindelser och garantier.VD-KOMMENTAR Generic presterar allt bättre, trots det fortsatt svaga konjunkturläget. I juni visade samtliga rörelsedrivande bolag positiva rörelseresultat, vilket var något av ett trendbrott. Det tredje kvartalet som innefattar semesterperioden är alltid en svag period i bolag som bedriver konsultverksamhet. I år har det dock gått bättre än förväntat och i september har åter samtliga tre rörelsedrivande bolag samt koncernen positivt rörelseresultat. Telekomverksamheten, som har genomgått stora förändringar under året, har levererat ett starkt kvartal med ökad trafik i nätet och större efterfrågan på mottagare och meddelandetjänster, vilket bidrar till att Generic Mobile åter visar stabil lönsamhet. Därtill har man minskat antalet medarbetare och ökat sin försäljning via partnerkanaler snarare än via direktförsäljning. I konsultverksamheten har Generic Solutions haft god beläggning under det tredje kvartalet och förutsättningarna är fortsatt goda då vi ser tecken på ett ökat antal nystartade projekt hos våra kunder. Den främsta utmaningen ligger i att möta det tryck på sänkta timtaxor som konjunkturläget medför. Generic Systems har under perioden tappat i volym vilket påverkar lönsamheten negativt efter sommaren. För Generic Systems fortsätter försvarsmarknaden att vara i fokus, men vi arbetar aktivt med nya kunder som kan dra nytta av den kompetens och erfarenhet som byggts upp genom ett långsiktigt arbete inom försvarsområdet. Gemensamt för hela konsultverksamheten är att Generic nu söker strategiska rekryteringar som kan komplettera erbjudandet och öka volymerna. Vi har under hela året haft fokus på kostnadskontroll och rationaliseringar, vilka börjar ge effekt. Vi kan nu komplettera detta med en ökad prioritering av säljaktiviteter.Generics huvudstrategi är att vara ett specialiserat tjänsteföretag som erbjuder tjänster inom kommunikation, informationshantering, säkerhet och systemutveckling till kunder i Sverige och internationellt. Vi tror på en långsiktig tillväxt i samtliga sektorer där företaget är aktivt. Vår målsättning är att samtliga rörelsedrivande bolag och koncernen ska vara lönsamma, visa god och lönsam tillväxt och vara ett ledande företag i Sverige inom valda nischer.Efter periodens utgång har styrelsen beslutat föreslå en nyemission som stärker vår finansiella ställning och ger möjlighet till en mer långsiktig utveckling av verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Jansson, VD och koncernchef tel 08-601 38 00 e-post: peter.jansson@generic.se Peter Thysell, CFO tel 08-601 38 00 e-post: peter.thysell@generic.se

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF