Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kommuniké från extra bolagsstämma i Generic Sweden AB (publ)

20:19 / 23 November 2009 Generic Press release

Nyemission Vid extra bolagsstämma i Generic Sweden AB (publ) den 23 november 2009 godkändes styrelsens beslut av den 5 november 2009 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, vilken kan öka aktiekapitalet med högst 4.370.496 kronor och antalet aktier med högst 5.463.120. Nyemissionen täcks till fullo av teckningsförbindelser och garantier.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie i Generic berättigar till fyra (4) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,85 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Generic upp till cirka 10.1 miljoner kronor före transaktionskostnader. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 26 november 2009. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 30 november till och med den 14 december 2009.

Information om den beslutade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns i den Informationsbroschyr som kommer att publiceras på bolagets hemsida (www.generic.se) den 30 november 2009.

Ny styrelse I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om val av följande fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter; omval av Stig-Arne Larsson och Kenth-Åke Jönsson, samt nyval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg och Peter Ragnarsson.

Valberedning inför årsstämman 2010 Förslaget avseende valberedningen drogs tillbaka och årsstämmans beslut kvarstår därmed.

Övrigt På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Hans Krantz till styrelseordförande samt utsågs Fredrik Svedberg till ny VD och koncernchef.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Krantz, styrelseordförande Mob: 070 – 777 55 68 E-post: hans@krantzco.com

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF