Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Valberedningen 2010 – sammansättning samt förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 23 november 2009

15:54 / 9 November 2009 Generic Press release

I överensstämmelse med beslut vid årsstämman i maj 2009 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra största aktieägarna per 30 september 2009, vilka tillsammans med styrelsens ordförande och en representant för de mindre aktieägarna skall utgöra valberedning.

Arne Lindberg har till följd av minskat ägande i bolaget ställt sin plats till förfogande. Valberedningen har därför erbjudit Krantz Svedberg Förvaltning AB, som kommit in som störste ägare den 6 november 2010, att utse en representant som ledamot i valberedningen.

Valberedningen 2010 består av följande ledamöter; - Hans Krantz (representerande Krantz Svedberg Förvaltning AB) - Christian Helgesson (representerande Marinus Företagskapital AB) - Arne Lindberg (representerande Hans Nilsson och Peder Swenman) - Lars Save (representerande de mindre aktieägarna) - Stig-Arne Larsson, styrelsens ordförande

Hans Krantz har utsetts till valberedningens ordförande och valberedningen kan nås genom e-post: .

Mot bakgrund av ändrade ägarförhållanden föreslår valberedningen att ny styrelse utses vid den extra bolagsstämman den 23 november 2009 enligt följande: Antalet ledamöter skall vara fem (5), utan suppleanter. Styrelseledamöter; - Kenth-Åke Jönsson (omval) - Stig-Arne Larsson (omval) - Hans Krantz (nyval) - Fredrik Svedberg (nyval) och - Peter Ragnarsson (nyval)

Hans Krantz (född 1957) är civilekonom och har under de senaste 10 åren erfarenhet från styrelsearbete i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelse-ordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologi sektorn.

Fredrik Svedberg (född 1969) är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande Vd för LogTrade BarLink AB.

Peter Ragnarsson (född 1963) är civilekonom och Vd för LMK Ventures AB samt styrelseledamot i Nocroc Ventures AB. Peter har tidigare erfarenhet från SET Revisionsbyrå, Arjo BV, Securitas AB, Axis AB, AudioDev AB samt Niscayah Group AB

Arvoden till styrelsen skall vara oförändrade med 150 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till ledamot som inte är anställd i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att valberedningen inför årsstämman 2010 består av fyra (4) personer, varvid de två största aktieägarna vardera utser sin representant som tillsammans med en representant för de mindre aktieägarna, som utses av styrelsens ordförande, samt styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Ordförande för valberedningen väljs av dess egna ledamöter. Styrelsens ordförande skall kunna väljas till ordförande i valberedningen. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

Om en aktieägare som utsett representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats till förfogande. Om en ledamot av detta eller annat skäl lämnar valberedningen skall, i samråd med kvarvarande ledamöter, någon annan stor aktieägare utse representant att utgöra ledamot av valberedningen.

Valberedningen föreslår att Stig-Arne Larsson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman 23 november 2009.

Nacka den 9 november 2009,

Valberedningen i Generic Sweden AB


För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Krantz, valberedningens ordförande, e-post: hans@krantzco.com, mob: 070 – 777 55 68

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF