Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2009

18:17 / 18 February 2010 Generic Press release

Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NASDAQ OMX First North

Januari – december 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 195,8 (249,9) MSEK. • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till 1 005 (5 253) kSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -29,1 (-4,6) MSEK och har då belastats med nedskrivningar om 10,6 MSEK och omstruktureringskostnader om 11,7 MSEK. • Ett rationaliseringsprogram har genomförts samtidigt med offensiva satsningar för att öka intäkterna. • Nyemission om 10,1 MSEK har genomförts. • Moderbolaget har förvärvat minoritetens samtliga aktier i Generic Mobile. • Resultat efter skatt uppgick till -29,2 (-5,0) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till -4,14 (-0,87) SEK. • Periodens kassaflöde uppgick till -3,7 (1,5) MSEK.

VD-KOMMENTAR Generic presterar allt bättre, trots omfattande strukturarbete och fortsatt svagt konjunkturläge. Telekomverksamheten, som har genomgått förändringar under året med både en ny VD och med ett omstruktureringsarbete, har levererat ytterligare ett starkt kvartal. Telekomverksamheten har belastats med nedskrivningar av engångskaraktär om cirka 10 MSEK vilket får en resultatförbättrande effekt med cirka 4 MSEK för 2010. Dessa nedskrivningar får inte någon likviditetsmässig effekt. Styrelsen har beslutat att inte i egen regi utveckla licensen för 870-frekvensen, vilket har medfört en nedskrivning om cirka 5 MSEK. Detta påverkar inte telekomverksamhetens långsiktiga utveckling och framtidsbedömningen att telekomverksamheten har en fortsatt god intjäningsförmåga på sikt och intressant marknadsposition. I konsultverksamheten har Generic Solutions haft en svagare beläggning under det fjärde kvartalet. Åtgärder har vidtagits och bolaget har delats upp i 3 fristående enheter (Nacka, Uppsala och Västerås) med eget försäljnings-, beläggnings- och resultatansvar. Detta stärker Generic Solutions och ökar bolagets fokus mot produktutvecklande kunder inom områdena försvarsindustri, kraftindustri, infrastruktur och medicinteknik. För Generic Systems fortsätter försvarsmarknaden att vara i fokus. Generic Systems arbetar även med nya kunder inom området samhällskritiska myndigheter och andra närliggande områden. Gemensamt för hela konsultverksamheten är att Generic fortsatt söker strategiska rekryteringar och samarbetspartners som kan komplettera erbjudandet och öka volymerna. Vi har under hela året haft fokus på kostnadskontroll och rationaliseringar, vilka börjar ge effekt. Generics huvudstrategi är att vara ett specialiserat tjänsteföretag som erbjuder tjänster inom kommunikation, informationshantering, säkerhet och systemutveckling till kunder i Sverige och internationellt. Vi tror på en långsiktig tillväxt i samtliga sektorer där företaget är aktivt. Vår målsättning är att samtliga rörelsedrivande bolag och koncernen ska vara lönsamma, visa god och lönsam tillväxt och vara ett ledande företag i Sverige inom valda nischer.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef, e-post: fredrik.svedberg@generic.se, mob: +46 70 316 2680 Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se, mob: +46 70 777 5568

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB. Generics pressmeddelanden finns på http://www.generic.se

Show as PDF