Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kallelse till årsstämma i Generic Sweden AB

08:00 / 10 April 2017 Generic Press release

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. 

RÄTT TILL DELTAGANDE 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 5 maj 2017, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 5 maj 2017.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 5 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE 

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Hangövägen 18, 115 41 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till info@generic.se,per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 08-716 01 03. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

   (i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

            koncernbalansräkning,

        (ii)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

                  samt

              (iii)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
3. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
4. Beslut om valberedning
5. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8 (ii)) 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 15 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 18 maj 2017. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 11 maj 2017.

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/