Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden     Rapport från årsstämma 2018

08:00 / 16 May 2018 Generic Press release

Rapport från Generic Sweden AB:s årsstämma den 15 maj 2018.

Generic Sweden AB har per den 15 maj 2018 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Christian Lindhé och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

-        årsredovisningen för 2017 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie, totalt 12 292 KSEK och i ny räkning överfördes 4 459 KSEK,

-        styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,

-        styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-        för tiden intill dess att årsstämman 2019 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Niclas Granholm (nyval)

-        till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

-        det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-        styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.  

-        styrelsens förslag om minskning av bolagets reservfond med 9 195 KSEK för avsättning till fritt eget kapital godkändes. 

I sitt anförande berättade bolagets VD Jonas Jegerborn om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/