Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Bokslutskommuniké  2019  Generic Sweden AB

08:00 / 13 February 2020 Generic Press release

Bokslutskommuniké 2019

Generic Sweden AB (publ)

 

 

Fjärde kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 12% till 18,6 MSEK (16,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 MSEK (2,2 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,13 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK (4,3 MSEK)
Januari - december 2019 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 16% till 69,3 MSEK (60,0 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 11,2 MSEK (7,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,48 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (12,4 MSEK)
  • Utdelningsförslag:  0,80 kr per aktie (varav 0,50 kr engångsutdelning)
  • Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101. Siffror i jämförelseåren är justerade     

                  

 

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 13 februari 2020.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och
e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter. 

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/