Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Årsredovisning 2019  Generic Sweden AB

08:00 / 24 April 2020 Generic Press release

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll                                                                                             Sida

-     Förvaltningsberättelse                                                                      2

-     Koncernresultaträkning                                                                 15

-     Koncernbalansräkning                                                                   16

-     Koncernens förändringar i eget kapital                                         18

-     Kassaflödesanalys för koncernen                                                  19

-     Moderbolagets resultaträkning                                                      20

-     Moderbolagets balansräkning                                                        21

-     Moderbolagets förändringar i eget kapital                                     23

-     Kassaflödesanalys för moderbolaget                                             24

-     Noter, gemensamma för moderbolag och koncern                        25

-     Revisionsberättelse                                                                        54

-     Styrelse och koncernledning                                                          58

-     Årsstämma                                                                                     60

-     Adresser                                                                                         60

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i TSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande den 24 april 2020.

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/