Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Kommuniké från årsstämman 13 maj 2020

18:15 / 13 May 2020 Generic Press release

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma den 13 maj 2020.

Generic Sweden AB har per den 13 maj 2020 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. I det följande redo-görs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll:
  • resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2019 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,80 kr per aktie, totalt 9 834 KSEK och i ny räkning överfördes 9 870 KSEK,
  • styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,
  • styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,
  • för tiden intill dess att årsstämman 2021 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Bengt-Arne Molin (nyval)
  • till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Christian Lamrin,
  • det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,
  • styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 18.15 den 13 maj 2020.

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/