Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Rättelse: Generic Sweden Delårsrapport April - Juni 2021

17:43 / 31 August 2021 Generic Press release

Rättelse: Generic Swedens Delårsrapport Kvartal 2 2021 

I den delårsrapport som Generic Sweden AB avlämnade, 26 augusti 2021, återfinns ett fel på raden för "Förändring av kortfristiga skulder" i kassaflödesanalysen (sidan 9 i delårsrapporten). De korrekta uppgifterna ska vara: "Förändring av kortfristiga skulder" april-juni 2021: -428, "Årets kassaflöde" april-juni: -7 112 och "likvida medel vid årets början" april-juni: 26 669. Siffrorna för perioden januari - juni kvarstår.  Således är "Årets kassaflöde" opåverkat för perioden januari - juni.   

Felet bedöms vara oväsentligt och påverkar inte övriga finansiella tabeller eller några nyckeltal i rapporten. 

En rättad version av delårsrapporten finns även på www.generic.se 

 

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021

Highlights för andra kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 46% till 29,6 MSEK (20,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 72% och uppgick till 6,0 MSEK (3,5 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,22 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 MSEK (2,1 MSEK)

 

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 07.00 den 26 augusti 2021.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 81 TSEK under 2020 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/