Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Handicare

Handicare

Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

15:00 / 8 May 2019 Handicare Press release

Vid Handicares årsstämma, som hölls idag den 8 maj 2019 i Stockholm, fattades huvudsakligen följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslöt om utdelning om 0,05 euro per aktie med den 10 maj 2019 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 17 maj 2019. Årsstämman beviljade vidare styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 180 000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 kronor, att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor samt att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter ska vara sju (7) och om omval av ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek, och Claes Magnus Åkesson samt nyval av Christina Lindstedt. Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Marcher som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad nyemission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen. Programmet innebär att högst 1 211 804 teckningsoptioner ges ut till det av Handicare helägda dotterbolaget Handicare AB för att senare överlåtas till deltagarna i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 19 juni 2022. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 126,0 procent av det volymvägda genomsnittet av Handicares stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 8 maj 2019, dock lägst aktiens kvotvärde. En deltagare ska inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en subvention från koncernen uppgående till 50 procent av det belopp som deltagaren ska erlägga för teckningsoptionerna. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,0 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Karlsson, Communication & Sustainability Director
Telefon: +46 734 21 50 50
E-post: ir@handicare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 15:00 CET.

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2018 uppgick intäkterna till 291 MEUR. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/