Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZAs delårsrapport jan-sep 2019: Expansion via förvärv i Tyskland

08:40 / 29 October 2019 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2019. HANZA har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en tysk tillverkningskoncern och fortsätter mot målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner år 2022. Vidare ser HANZA positivt på framtiden, lönsamheten bedöms öka och bolaget ser goda möjligheter till nya marknadsandelar.

 

TREDJE KVARTALET (1 juli - 30 september ­2019)
  • Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (431,2).
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 17,4 MSEK (19,1). Resultatet belastas med direkta kostnader om ca. 6,7 MSEK (2,5) hänförliga till förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av RITTER. Justerat för dessa engångsposter uppgår EBITA till 24,1 MSEK (21,6). EBIT uppgick till 14,3 MSEK (17,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (10,7), vilket motsvarar 0,03 SEK per aktie (0,37).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,1 MSEK (14,1).
NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari - 30 september ­2019)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 519,8 MSEK (1 377,8).
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 56,2 MSEK (62,4). Resultatet belastas med direkta kostnader om ca. 13,4 MSEK (3,3) hänförliga notering på Nasdaqs huvudlista, förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkningen vid förvärvet av RITTER. Justerat för dessa engångsposter uppgår EBITA till 69,6 MSEK (65,7). EBIT uppgick till 48,7 MSEK (57,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,1 MSEK (30,5), vilket motsvarar 0,58 SEK per aktie (1,11).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,1 MSEK (73,7).

 

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten

"Under kvartalet tog vi ett viktigt och spännande steg i koncernens utveckling, då vi etablerade HANZA på den tyska marknaden genom förvärvet av RITTER. Därmed får vi tillgång till en helt ny kundmarknad som passar HANZAs tillverkningskoncept."  

"Förvärvet av RITTER ingår i "Strategi 2022" som är vår affärsplan för perioden 2018-2022. Flera viktiga delar av strategin har redan genomförts, förutom RITTER, förvärvet av Toolfac i januari och noteringen på NASDAQs huvudmarknad i mars. HANZA är under fortsatt snabb utveckling med målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner inom några år." 

"Segment Norden fortsätter att uppvisa en branschledande rörelsemarginal om 8,1 % och Segment Övriga Världen har en fortsatt låg rörelsemarginal, 2,4 %, som en konsekvens av pågående effektiviserings program. Eftersom de större projekten i Strategi 2022 redan är inne i sin slutfas, bedöms lönsamheten för HANZA-koncernen öka redan under inledningen av år 2020." 

"Behovet av en ny strategi för tillverkningsindustrin växer, nu även pådrivet av den ökande miljömedvetenheten hos många produktbolag. HANZA har på kort tid etablerat ett nytt, globalt, tillverkningserbjudande som möter denna efterfrågan. Potentialen är därför stor, speciellt efter vår etablering i Tyskland."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 oktober 2019, kl 08.40.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt, erbjuder bolaget kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt produktägande bolag. HANZA grundades 2008 och omsätter på årsbasis ca. 2,3 miljarder kronor, inklusive genomförda förvärv 2019. HANZA har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, Oerlikon, Saab Defense och Siemens.

Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/