Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA Holding AB (PUBL)

17:18 / 8 April 2019 Hanza Press release

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17 på Restaurang Timjan, Brovägen 2, Stocksund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                   dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga tisdagen den 30 april 2019, och

-                   dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019, under adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 30 april 2019. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2019. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 30 979 928 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 30 979 928.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a)          fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)          dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning; och
c)          ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 0,25 kronor per aktie, totalt 7 744 982 kronor, och att avstämningsdagen för utdelningen ska vara torsdagen den 9 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB omkring den tisdagen 14 maj 2019.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden, och 175 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget.

För arbete inom revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode utöver det ordinarie styrelsearvodet ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5). Inga suppleanter föreslås.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Gerald Engström, Francesco Franzé, Håkan Halén, Helene Richmond och Sofia Axelsson som styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av årsstämman år 2020.

Mikael Smedeby har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen att Francesco Franzé väljs som ordförande i styrelsen samt att Gerald Engström väljs som vice ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse samt en presentation av de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hanza.com.

Punkt 11 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till årsstämman år 2020. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

Valberedningen har informerats av revisionsutskottet om det upphandlingsförfarande som genomförts för beredning av frågan om revisorsval samt revisionsutskottets rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag och genomförda upphandling inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Punkt 12 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman år 2020 ska utses enligt följande principer:

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2019, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman år 2020. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman år 2020 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman år 2020:

a)          Val av ordförande vid stämman;

a)          Fastställande av antal styrelseledamöter;

b)          Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter;

c)          Fastställande av arvoden till revisorer;

d)          Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande;

e)          Val av revisorer; och

f)               Beslut om principer för att tillsätta en valberedning och dess arbete inför årsstämman år 2020.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2019, eller där ändring sker i ersättning därefter.

Motiv

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämman. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ledamöter utser bland ledamöterna ett ersättningsutskott för varje verksamhetsår.

Bolagets ersättningsutskott ansvarar för att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Fast lön

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara utformad i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 45 procent av fast lön för VD och 30 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Rörlig ersättning är inte pensions- eller semesterlönegrundande.

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 3,0 MSEK, exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Långsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kunna utgå genom deltagande i från tid till annan beslutade långsiktiga incitamentsprogram. Sådana program kan vara aktierelaterade eller aktiekursrelaterade. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Nya aktierelaterade eller aktiekursrelaterade program beslutas i förekommande fall av bolagsstämman.

Sedvanliga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Pension

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader ska gälla för VD och CFO. Vid uppsägning från Bolagets sida erhåller VD och CFO utöver ersättningar under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 6 månadslöner. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för två år.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Det föreligger inga tidigare beslutade ersättningar som ej har förfallit till betalning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen föreslår att årsstämman ska ge möjlighet för styrelsen att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Övrigt

Befattningshavare som är ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport-, kvittning eller andra villkor är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka Bolagets aktiekapital med högst 300 000 kronor, vilket motsvarar ca 9,7 procent av nuvarande aktiekapital.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att §7 och §9 i bolagsordningen ändras enligt följande:

§7 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§9 Anmälan till bolagstämma

Nuvarande lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Föreslagen lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 och 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till HANZA Holding AB (publ), Brovägen 5, 182 76 Stocksund, att: Lars Åkerblom eller via e-post till: lars.akerblom@hanza.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund samt på bolagets webbplats www.hanza.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 16 april 2019.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I anslutning till att kallelse utfärdas kommer valberedningens fullständiga förslag (inklusive valberedningens motiverande yttrande) att publiceras på Bolagets webbplats www.hanza.com.

Integritetspolicy

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår webbplats www.hanza.com.

__________________________

Stocksund i april 2019

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/