Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA: Kommuniké från Årsstämman

18:50 / 7 May 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit årsstämma varvid huvudsakligen följande beslut fattades:

  • Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.      
     
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,25 SEK per aktie, totalt 7,7 MSEK. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 9:e maj 2019. Utdelningen bedöms utbetalas omkring den 14 maj 2019.

  • Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson. Till styrelsens ordförande valdes Francesco Franzé. Till vice ordförande valdes Gerald Engström. Mikael Smedeby har avböjt omval.

  • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 175 000 SEK per år till styrelsens ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskott utgår arvode med 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget särskilt arvode.

  • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

  • Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.      

     
  • Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag.

  • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 300 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital.

  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/