Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA förvärvar tyska RITTER-koncernen för 12 MEUR

14:10 / 25 July 2019 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag förvärvat och tillträtt den tyska tillverkningskoncernen RITTER Elektronik GmbH, med produktions­anläggningar i Tyskland och Tjeckien. Köpeskillingen uppgår sammanlagt till totalt 12 MEUR och utgörs av en kontantdel och en aktiedel.

Förvärvet stärker HANZAs erbjudande, öppnar upp Tyskland som en ny kundmarknad, och bidrar till ökad vinst per aktie. För föregående år (2018) uppgår den sammanlagda försäljningen för HANZA och RITTER till 2,26 miljarder SEK med ett sammanlagt EBITDA resultat om 164 MSEK.

Sammanfattning
  • Enheten i Tyskland skapar ett viktigt fotfäste för HANZA och öppnar dörren för marknadsandelar inom Europas största ekonomi.
  • Enheten i Tjeckien kompletterar HANZAs existerande tillverkningskluster i Centraleuropa med kablageproduktion och avancerad slutmontering.
  • Förvärvet omfattar en välrenommerad produktutvecklingsavdelning i Tyskland med 20 medarbetare, vilket breddar HANZAs kunderbjudande
  • Köpeskillingen uppgår till 12 MEUR, bestående av en aktiedel om 3 000 000 nya aktier och en kontantdel om 7,2 MEUR, vilken erlagts på tillträdesdagen. För emission av aktier utnyttjar styrelsen sitt bemyndigande från årsstämman. Kontantdelen har finansierats genom banklån.
  • RITTER-koncernen har ca. 290 medarbetare och hade 2018 en omsättning om 42,7 MEUR med en EBITDA på 4,9 MEUR. Det innebär att den sammanlagda försäljningen för föregående räkenskapsår (2018) för HANZA och RITTER uppgår till ca. 2,26 miljarder SEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 164 MSEK. HANZA och RITTER har sammanlagt ca. 2 000 medarbetare.

"Vi passerar nu en viktig milstolpe för HANZA, i linje med vår affärsmodell och expansionsplan", säger Erik Stenfors, VD för HANZA. "Det är också ett ytterligare exempel på hur vi använder våra starka kassaflöden för att skapa en finansiell ställning som möjliggör fortsatt utveckling av HANZA. Affären medför att vi ökar värdet till nuvarande kunder, samtidigt som vi positionerar oss för nya marknadsandelar på den omfattande tyska marknaden."

Beskrivning av RITTER Elektronik GmbH, affären och finansiering
Förvärvet omfattar en produktionsanläggning i Remsheid, Tyskland med cirka 180 anställda, som erbjuder tillverkning av elektronik, mekanik och slutmontering, samt en produktionsenhet i Zabreh, Tjeckien, med ca 110 anställda, som erbjuder tillverkning av elektronik, mekanik och avancerad slutmontering. Enheten i Tjeckien ligger geografiskt nära såväl HANZAs mekanikfabrik i Tjeckien, som HANZAs elektronikfabrik i södra Polen.

Årsomsättningen i RITTER uppgick 2018 till ca. 42,7 MEUR, med ett rörelseresultat om ca. 4,9 MEUR. Nettoskulden i RITTER, justerad för IFRS, bedöms preliminärt uppgå till ca. 8,3 MEUR. Slutliga finansiella data kommer att presenteras efter den kompletta förvärvsanalysen, anpassad till IFRS, som sker efter förvärvet.

Köpeskillingen utgörs av en kontantdel om 7,2 MEUR, som erlagts vid tillträdet, samt 3 000 000 aktier i HANZA. Utgående från den aktuella kursen på HANZA aktien uppgår den totala köpeskillingen till ca 12 MEUR, vilket motsvarar ett preliminärt s.k. enterprise value (EV) om 20,3 MEUR.

För att finansiera kontantdelen av köpeskillingen har HANZA upptagit en långfristig bankkredit om 7,2 MEUR under marknadsmässiga kreditvillkor. Bolaget har i samband med detta överenskommit om kreditvillkor (covenants) gentemot banken, kopplade till nettoskuld/EBITDA (rullande 12-månadersvärde) enligt följande: 3,25 per 30 september 2019; 2,75 per 31 december 2019 och 2,5 per 31 mars 2020 och framöver. HANZA kommer efter förvärvet se över sin övriga lånefinansiering för eventuell uppdatering av kreditvillkoren med anledning av förvärvet.

För att erlägga aktiedelen har HANZAs styrelse i dag utnyttjat det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2019, och beslutat genomföra en riktad nyemission om 3 000 000 aktier till säljaren av RITTER. Teckningskursen i nyemissionen är 15,71 SEK per aktie, det vill säga totalt ca. 47,13 MSEK. Kursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 11 - 24 juli 2019, vilket utgör av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Betalning för aktierna sker genom tillskjutande av apportegendom i form av en aktie i RITTER. Aktiekapitalet ökas därmed med 300 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen är 33 979 928. Nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier om ca. 8,83 %. Säljaren av RITTER, industrikoncernen RITTER Beteiligung GmbH, blir därmed en av de större enskilda ägarna i HANZA. Säljaren har förbundit sig att inte avyttra aktierna (genom ett s.k. lock-up-avtal) fram till och med den 25 juli 2020.

Finansiella uppgifter
Nedan uppskattas hur HANZA koncernens resultaträkning hypotetiskt hade sett ut om RITTER hade ingått i koncernen under räkenskapsperioden 2018, baserat på finansiell information från RITTER. Dessa siffror är preliminära då den fullständiga förvärvsanalysen och anpassning av Ritters siffror till IFRS inte är slutförd.

Resultaträkning för år 2018
Nettoomsättning: 2 259 MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 164 MSEK
Marginal (EBITDA): 7,3 %

Om Kluster Centraleuropa
HANZA har anlitat Willibald Berger, en tysk expert inom tillverkningsindustrin med en framgångsrik historik av att lansera svensk verksamhet i Tyskland. Berger har utnämnts till Chef för HANZAs kluster i Centraleuropa, som nu består av HANZAs tidigare två fabriker i regionen, samt de två nu förvärvade enheterna. Sammanlagt uppskattas klustret omfatta ca. 450 medarbetare med en initial försäljning om ca. 650 MSEK.

"HANZAs unika affärsmodell passar perfekt för den tyska industrin, säger Willibald Berger, Klusterchef Centraleuropa. "Tysklands tillverkningsindustri är inriktad på stora volymer uppdelade per klassisk tillverkningsteknologi. HANZAs modell med kompletta produktionen av medium volymer möter därför ett stort behov. HANZAs rådgivningstjänster kommer också att spela en viktig roll för tyska företag som vill producera på ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt sätt."
   

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 juli 2019, kl. 14.10.

Om HANZA
HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Tyskland och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/