Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA sammanfattar och kompletterar operativ och finansiell information

14:29 / 30 September 2019 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har under år 2019 slutfört två företagsförvärv med fabriker i Finland, Tyskland och Tjeckien, samt noterat bolaget på NASDAQs huvudlista. Vidare pågår omfattande effektiviseringsprojekt i koncernens tillverkningskluster. Förvärven, projekten och finansiell påverkan har tidigare beskrivits i pressmeddelanden och delårsrapporter. För att ge en uppdaterad bild av koncernens utveckling, sammanfattar och kompletterar nu HANZA den operativa och finansiella informationen. Vidare utvecklar HANZA sin redovisning av de finansiella nyckeltalen, för att tydligare beskriva bolagets nettoskuld- och lönsamhetsutveckling.

Strategi 2022

HANZA inledde år 2018 en ny utvecklingsfas, den tredje sedan HANZA grundades år 2008. Plan och mål för denna fas - benämnd Strategi 2022 - presenterades i halvårsrapporten 2018, tillsammans med nya finansiella mål. Strategi 2022 syftar till att utveckla HANZA från nuvarande position, en ledande tillverkningsstrateg i Norden, till att dessutom vara en betydande tillverkningsstrateg i Europa år 2022.

De större aktiviteter som hittills slutförts i år, förvärvet av Toolfac i Finland, noteringen på NASDAQs huvudlista och förvärvet av den tyska RITTER-koncernen är delar av denna strategi. Vidare omfattar Strategi 2022 en översyn av koncernens fem tillverkningskluster för att möta nya försäljningsvolymer från befintliga och nya kunder. Dels genom ett effektiviseringsprogram, dels genom så kallade kundväxlingar, där icke-strategiska tillverkningsvolymer som erhållits vid förvärv, fasas ut och ersätts med nya kontrakt.

Finansiell påverkan
  • Nettoomsättning. Exklusive nyförsäljning påverkas koncernen enligt följande: Omsättningen ökar genom förvärven av Toolfac och RITTER-koncernen och minskar genom att HANZA under 2018 har valt att säga upp ett avtal med en större, icke-strategisk kund, samt en pågående kundväxling i Kluster Baltikum.
Sammantaget, baserat på omsättningsutfall föregående år, påverkar detta koncernens årsomsättning positivt med ca. 430 MSEK, med full effekt från och med fjärde kvartalet 2019.
  • Segment Norden omfattar HANZAs tillverkningskluster i Sverige och Finland. Lönsamheten påverkas positivt genom förvärvet av Toolfac och negativt av initiala förvärvs- och integrationskostnader, bland annat samordning av IT-system. Vidare har ett effektiviseringsprojekt efter förvärvet inletts, varvid HANZAs enhet i Tammerfors, Finland, har flyttats och integrerats med koncernens övriga verksamhet under sommaren år 2019.
Sammantaget bedöms segment Norden, under andra halvåret 2019, inräknat ovan nämnda påverkan, fortsatt upprätthålla en EBIT-marginal som överstiger 6%.
  • Segment Övriga världen omfattar HANZAs tillverkningskluster i Baltikum, Centraleuropa och Kina. Lönsamheten påverkas positivt genom förvärvet av RITTER och negativt av initiala förvärvs- och integrationskostnader, bland annat samordning av IT-system. Ett samordnings­projekt har inletts i Tjeckien efter förvärvet, varvid HANZAs enhet i Kunovice organisatoriskt samordnas med den förvärvade enheten i Zabreh. I Kina kommer verksamheten att anpassas då HANZA ser ett breddat kundbehov i och med expansionen till den tyska marknaden. I Baltikum pågår ett större effektiviserings- och kundväxlingsprogram, vilket redovisats i bolagets delårsrapporter.
Sammantaget bedöms segment Övriga världen, under andra halvåret 2019, inräknat ovan nämnda påverkan, att fortsatt upprätthålla en svagt positiv marginal.
  • Koncernen. Lönsamheten för HANZA-koncernen bedöms öka påtagligt under inledningen av år 2020 i och med att ovan angivna kostnader och projekt avslutas. Möjligheter till ytterligare marknadsandelar bedöms öka betydligt i och med etableringen på den tyska marknaden.

  • Balansräkning. RITTER förvärvades 25 juli, 2019. Justeras HANZAs balansräkning per den 30 juni 2019 med det förvärvade bolagets balansräkning, enligt en preliminär förvärvsanalys, samt nyemissionen som gjordes vid förvärvet och upptagna förvärvslån, så uppgår soliditeten till 31 % och koncernens räntebärande nettoskuld till ca 550 MSEK. Förvärvslånet uppgick till 7,2 MEUR. Exklusive den nya redovisningsmetod som infördes per den 1 januari 2019 (IFRS16) uppgår koncernens nettoskuld tillsammans med effekter av förvärvet till ca. 443 MSEK. HANZA har haft, och kommer fortsatt att ha, ett tydligt fokus på positivt kassaflöde och skuldminskning, bland annat i syfte att minska de skulder som uppstår i samband med förvärv.

Nyckeltal
  • Rörelseresultat: Förvärven medför att ett betydande belopp från tillgångarna i förvärvsanalysen allokeras till immateriella tillgångar som skrivs av enligt plan. För att bättre synliggöra bolagets underliggande lönsamhetsutveckling kommer HANZA att huvudsakligen redovisa rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA). Koncernens lönsamhetsmål om att uppnå en rörelsemarginal om 6 % efter avskrivningar av immateriella tillgångar (EBIT) under en konjunkturcykel ligger dock fast och även detta resultatmått kommer fortsatt att redovisas i bolagets delårsrapporter.

  • Nettoskuld: Per den 1 januari 2019 gäller nya redovisningsregler, IFRS16, där bland annat kommande hyresutbetalningar ska redovisas som en skuld i balansräkningen. För att möjliggöra en jämförelse av koncernens skuldutveckling, kommer HANZA att, utöver nettoskuld som inkluderar effekt av IFRS16, att redovisa koncernens operativa räntebärande nettoskuld, med utgångspunkt i tidigare redovisningsregler.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/