Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs delårsrapport, januari - september 2020: Volymstabilisering och ökat antal affärsdiskussioner

08:00 / 3 November 2020 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterad på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari - september, 2020. Bolaget beskriver att covid-19 fortsatt påverkar delar av verksamheten, men att försäljningsvolymerna har stabiliserats. Vidare ser HANZA att pandemin skapat nya affärsmöjligheter genom ett ökat behov av att både effektivisera och regionalisera leverantörskedjan i linje med HANZAs affärsmodell. Styrelsen har analyserat HANZAs finansiella mål mot bakgrund av den extraordinära situationen och bedömer dem som fortsatt realistiska.

TREDJE KVARTALET (1 juli - 30 september 2020)
  • Nettoomsättningen uppgick till 503,1 MSEK (515,5).
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 21,4 MSEK (17,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,3 % (3,4). Rörelseresultatet efter avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (14,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (0,9), vilket motsvarar 0,20 SEK per aktie (0,03).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,9 MSEK (29,1).

 

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari - 30 september 2020)
Nettoomsättningen uppgick till 1 661,2 MSEK (1 519,8).
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 29,2 MSEK (56,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,8 % (3,7).  Rörelseresultatet efter avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBIT) uppgick till 15,9 MSEK (48,7). Vid utbrottet av covid-19 initierade HANZA ett åtgärdsprogram som belastade resultatet under det andra kvartalet med 27,5 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (18,1), vilket motsvarar -0,19 SEK per aktie (0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120,2 MSEK (113,1).

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:
"Under kvartal tre ser vi fortsatt betydande påverkan av covid-19 med en omsättning som är ca. 8 % under förväntad volym. Det är dock en förbättring mot kvartal två, då minskningen var ca. 10 %. Stabiliseringen tillsammans med åtgärdsprogrammet vi lanserade i april 2020, medför att rörelseresultatet för kvartalet blev bättre än vår bedömning i våras."

"Inbromsningen är kopplad till corona-krisen. Vi kan konstatera att våra kunder är stabila bolag och blickar vi framåt så kommer volymerna att öka när pandemin ger vika. Det är förstås inte möjligt att säga exakt när det sker, men under tiden arbetar vi aktivt med nya affärsmöjligheter som skapats av krisen, både nya potentiella kunder och nya förvärv"

"Styrelsen har analyserat koncernens finansiella mål med anledning av pandemin och bedömt att de är fortsatt realistiska och därför beslutat att de ska ligga fast. Det betyder bland annat ett oförändrat marginalmål om 6 % efter avskrivningar av immateriella tillgångar (EBIT)."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 november 2020, kl 08.00. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/