Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs styrelse föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå

09:20 / 24 March 2020 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har på grund av den allmänna osäkerheten beslutat att ändra förslaget till årsstämman till att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag var 0,25 kr per aktie.

HANZAs styrelse beslutade i dag på ett extra styrelsesammanträde att föreslå årsstämman den 27 april 2020 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Det reviderade förslaget lämnas av försiktighetsskäl för att bibehålla en god finansiell ställning.

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 mars, kl 09.20.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Om HANZA:

Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar framtid. Enkelt förklarat så moderniserar och effektiviserar vi tillverkningsindustrin.
Vårt bolag grundades 2008 och har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland våra uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, Saab och Siemens.

 

Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/