Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA: Kommuniké från årsstämman

17:08 / 27 April 2020 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit årsstämma varvid huvudsakligen följande beslut fattades:

  • Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens ändrade förslag innebärande att 353 583 360 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning sker. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.           

  • Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.

  • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 175 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 25 000 SEK för ordförande och 12 500 SEK för övriga utskottsledamöter.

  • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor.  Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

  • Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.      

     
  • Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag.
 
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2020/2023) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget genom dels emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget HANZA AB, dels godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till ledande befattningshavare mot marknadsmässigt vederlag. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 20 kronor från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 september 2023.

  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 330 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,7 % av nuvarande aktiekapital.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär att lydelsen i §9 (Anmälan till bolagsstämma) anpassas till kommande lagstiftning.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/