Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs delårsrapport januari - mars 2020: Organisationsutveckling och ett utmanande slut på perioden

08:45 / 27 April 2020 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2020. Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 påverkat verksamheten negativt under perioden och bedömer dessutom att ekonomin och efterfrågan kommer att fortsätta att försvagas under 2020. Därför har HANZA i april inlett ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar varsel i Sverige och i Estland om totalt ca. 90 personer. Samtidigt ser HANZA hur pandemin skapar ett ökat behov av ändrade leverantörsled som ligger i linje med HANZAs erbjudande av komplett och kundnära regional tillverkning.

FÖRSTA KVARTALET (1 januari - 31 mars 2020)
  • Nettoomsättningen uppgick till 599,1 MSEK (497,7).
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 20,4 MSEK (19,5). EBIT uppgick till 16,8 MSEK (17,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (9,1), vilket motsvarar 0,19 SEK per aktie (0,30).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,6 MSEK (36,6).

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"Under kvartalet har covid-19 påverkat HANZA negativt i omgångar. Först genom en stängning av vår fabrik i Kina och viss komponentbrist i Europa. Därefter genom den omfattande smittspridningen i resten av världen, vilket medförde en snabb inbromsning av ekonomin och en minskad efterfrågan inom vissa kundsegment."

"Vi bedömer att ytterligare volymminskningar kommer att ske under kvartal två. Därför sjösatte vi i april ett åtgärds­program med syftet att minska våra fasta kostnader, utan att behöva begränsa vårt unika erbjudande med komplett tillverkning. Bland annat renodlar vi HANZAs produktions­anläggningar till att omfatta specifika teknologier inom respektive tillverkningskluster, vilket tyvärr medfört varsel i Sverige och Estland om ca. 90 personer."

"En effekt av pandemin är att svagheter och risker i globala leverantörskedjor har blivit tydliga och därmed ökar behovet av att effektivisera tillverkningsindustrin. Det vill säga, ett ökat behov som är i linje med HANZAs erbjudande med komplett och kundnära regional tillverkning. Långsiktigt skapar därför pandemin nya möjligheter för HANZA."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april, 2020, kl 08.45. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/