Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs delårsrapport, januari - juni 2020: En utmanande period

08:45 / 28 July 2020 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterad på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari - juni, 2020. Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 har haft en avsevärt negativ påverkan på verksamheten, med en hastig omsättningsminskning om ca. 10 %. Bolaget har därför genomfört ett omfattande åtgärdsprogram under det andra kvartalet som belastat resultatet med 27,5 MSEK. Samtidigt noterar HANZA att pandemin skapat nya möjligheter genom ett ökat behov av att förändra leverantörskedjor, vilket är i linje med HANZAs erbjudande med komplett och regional tillverkning.

ANDRA KVARTALET (1 april - 30 juni)
  • Nettoomsättningen uppgick till 559,0 MSEK (506,6).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick

till -12,6 MSEK (19,3). Exklusive åtgärdsprogrammet uppgår EBITA till 14,9 MSEK.
EBIT uppgick till -16,1 MSEK (17,1).

  • Resultat efter skatt uppgick till -19,6 MSEK (8,1), vilket motsvarar -0,58 SEK per aktie (0,26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 MSEK (47,4).
FÖRSTA HALVÅRET (1 januari - 30 juni)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 158,1 MSEK (1 004,3).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick
till 7,8 MSEK (38,8). Exklusive åtgärdsprogrammet uppgår EBITA till 35,3 MSEK.
EBIT uppgick till 0,7 MSEK (34,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (17,2), vilket motsvarar -0,39 SEK per aktie (0,56).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 MSEK (84,0).
VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"Pandemin medförde en betydande negativ påverkan på omsättning och resultat under
årets andra kvartal. Exklusive kostnader för det åtgärdsprogram vi genomfört, uppgick
EBITDA under kvartal två till ca 36 MSEK (38)."

"Våren påverkade också HANZAs möjligheter på lång sikt - men då i en positiv riktning.
Produkttillverkning genom geografiskt spridda kontraktstillverkare har tydliga negativa
kostnads- och miljöaspekter. Covid-19 har också visat på sårbarheten med globala nätverk
av leverantörer, vilket föranleder produktbolag att ompröva sina tillverkningsstrategier.
Det skapar nya affärsmöjligheter för HANZA genom vårt unika erbjudande som omfattar att
förändra och effektivisera leverantörskedjor. Under våren har antalet kunddialoger ökat markant"

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juli, 2020, kl 08.45. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/