Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA expanderar i Tyskland - förvärvar elektroniktillverkare

18:00 / 25 October 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har i dag förvärvat Helmut Beyers GmbH ("Beyers"), en elektroniktillverkare i Mönchengladbach, Tyskland, med ca 150 medarbetare. Affären markerar även en återstart för expansionen i Tyskland som haft ett uppehåll under pandemin.

HANZA har sedan tidigare en produktionsanläggning i Remscheid, Tyskland, som erbjuder produktutveckling, slutmontering samt tillverkning av mekanik och elektronik. Den nya produktionsenheten i Mönchengladbach ligger på ca 7 mils avstånd från Remscheid och kompletterar med kompetens och kapacitet inom elektroniktillverkning.

"Vårt koncept ger en god orderingång på de nordiska marknaderna och vi har kontinuerligt förstärkt HANZAs övriga tillverkningskluster", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Under pandemin har vi avvaktat att den tyska marknaden skulle öppna upp igen. Men nu går startskottet för en expansion även i Tyskland och vi adderar en modern elektronikfabrik i enlighet med vår kluster­strategi."

Säljare är Beyers ledning, som kvarstannar i sina positioner och driver vidare fabriken enligt HANZAs klusterkoncept.

"Vi har haft en dialog under en period där vi även besökt HANZAs kluster i Sverige och sett de stora fördelar som finns med komplett och lokal tillverkning", säger Wolfgang Beyers, VD och tidigare huvudägare av Beyers. "HANZAs kombination av fokus på affärslogik och fokus på personalvård var det som avgjorde affären. Vi ser fram emot att bidra och bli en del av HANZA-koncernen."

Information om transaktionen och finansiell information

HANZA har förvärvat 100 % av aktierna i Beyers för en köpeskilling som motsvarar det egna kapitalet i bolaget som enligt preliminärt bokslut uppgår till 2,7 MEUR. Vidare finns en tilläggsköpeskilling som är kopplad till en förväntad omsättnings­ökning för verksamhetsåren 2022 och 2023 från nuvarande nivå och som maximalt kan uppgå till ytterligare 2,5 MEUR. Transaktions- och integrationskostnader bedöms sammanlagt uppgå till ca 10 MSEK, vilka i huvudsak förväntas belasta det fjärde kvartalet 2021.

Beyers bedöms omsätta ca 18 MEUR under år 2021, vilket är en volymnedgång orsakad av pandemin om ca 10 % jämfört med 2020. Även resultatet har påverkats negativt och bolaget har idag en nollmarginal. Beyers bidrar med kompetens och kapacitet inom det så kallade EMS området, vilket är en viktig förutsättning för HANZAs fortsatta expansion. Förvärvet av Beyers bedöms påverka koncernens tillväxt och lönsamhet positivt under år 2022.

För ytterligare information om förvärvet, kommer en presentation inom kort att finnas tillgänglig på vår hemsida www.hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2021, kl 18.00. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/